Қоғамдық ұсыныс (WOOPPAY электрондық ақшасы)

WOOPPAY ЭЛЕКТРОНДЫҚ АҚША ЖҮЙЕСІ ШЕҢБЕРІНДЕ ЭЛЕКТРОНДЫҚ АҚШАНЫ ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП, ҚОЛМА-ҚОЛ АҚШАСЫЗ ТӨЛЕМ ҚЫЗМЕТТЕРІН КӨРСЕТУ ТУРАЛЫ ЖАРИЯ ОФЕРТА

Осы Офертада WOOPPAY электрондық ақша жүйесі шеңберінде электрондық ақшаны пайдалана отырып, қолма-қол ақшасыз төлем қызметтерін көрсету туралы шарт (бұдан әрі мәтін бойынша – «Қызмет көрсету туралы шарт» және/немесе «Шарт») жасасу талаптары қамтылады. /или «Договор»).

Осы Офертада көрсетілген әрекеттерді жасау жеке тұлғаның осы Офертада жазылған талаптарда, тәртіппен және көлемде Қызмет көрсету туралы шарт жасасуға келісімін растау болып табылады

Төменде жазылған Офертаның мәтіні Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 395-бабына сәйкес жеке тұлғаларға арналған Қызмет көрсету туралы шарт жасасу туралы ресми жария ұсыныс болып табылады. Жеке тұлға осы Офертада көзделген және жеке тұлғаның осы Офертаның барлық шарттарын қосылу талаптарында қандай да бір алып қоюсыз немесе шектеулерсіз толық және сөзсіз қабылдауын білдіретін іс-әрекеттер жасаған сәттен бастап Қызмет көрсету туралы шарт жасалған болып есептеледі және күшіне енеді.

Терминдер мен анықтамалар:

 • Абоненттік нөмір – пайдаланушы мен ұялы байланыс операторы арасында ұялы байланыс қызметтерін ұсынуға шарт жасасу сәтінде ұялы байланыс операторы пайдаланушыға берген, ұялы байланыс операторының есепке алу жүйесінде пайдаланушыны біржақты анықтауға мүмкіндік беретін телефон нөмірі.
 • Электрондық әмиян балансы – Клиенттің алдындағы Эмитент Банктің міндеттемелерінің мөлшері, оның шегінде Клиент төлем алушының пайдасына электрондық ақшаны пайдалана отырып төлемдерді жүзеге асыру туралы Эмитент Банкке талаптар қоюға құқылы. Электрондық әмиянның балансы Клиент электрондық ақшаны сатып алу мақсатында Эмитент Банктің пайдасына алдын ала енгізген ақша қаражаты есебінен қалыптастырылады.
 • Эмитент Банк (бұдан әрі – Эмитент) – Электрондық ақшаны шығаруды және өтеуді жүзеге асыратын және Эмитенттің Жүйенің мүшесі болуына байланысты WOOPPAY электрондық ақша жүйесі шеңберінде оларды пайдалана отырып Клиенттер жасайтын Төлемдер бойынша есеп айырысуды қамтамасыз етуге міндеттенетін «WOOPPAY» (ВУППЭЙ) ЖШС серіктесі.
 • Электрондық ақша шығару – электрондық ақша эмитентінің жеке тұлғаға немесе Агентке олардың номиналды құны бойынша тең ақша сомасына айырбастау арқылы электрондық ақша беруді көздейтін төлем қызметі.
 • Ақша қаражаты / ақша – Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында атаулы құны бойынша қабылдануға міндетті заңды төлем құралы болып табылатын ақша бірлігі (теңге), оны пайдалана отырып төлемдер қолма-қол және қолма-қол ақшасыз есеп айырысу түрінде жүзеге асырылады.
 • Шарт – осы Офертаның ажырамас бөлігі болып табылатын Қосымшалары мен Толықтырулары бар осы Офертаның мәтіні.
 • Электрондық ақшаны пайдалану – азаматтық-құқықтық мәмілелер және/немесе Электрондық ақшаға меншік құқығының ауысуына байланысты өзге де операциялар бойынша төлемді жүзеге асыру мақсатында олардың иесі – Пайдаланушы электрондық ақша жүйесінің шегінде Электрондық ақшаны электрондық жүйенің басқа Қатысушысына беру.
 • Клиент – Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес толық әрекет қабілеттілігі бар, осы Офертаның талаптарын акцептеу арқылы Қызмет көрсету туралы шарт жасасуға бағытталған конклюденттік іс-әрекеттер жасаған және Эмитентке осы Офертада көзделген тәртіппен электрондық ақша шығару және оларды пайдалана отырып төлемдерді жүзеге асыру туралы талап қойған жеке тұлға. Клиент пен пайдаланушы бір тұлға болуы мүмкін.
 • Конклюденттік іс-әрекеттер – Шарт жасасуға өзінің келісімін/ерік-жігерін білдіретін адамның іс-әрекеттері. Осы Оферта талаптарында Шарт жасасу үшін қажетті конклюденттік іс-әрекеттер осы Офертаның 6.2-тармағына сәйкес белгіленген.
 • Электрондық ақшаны рұқсатсыз шығару – электрондық ақшаны Эмитент емес, жүйеге қол жеткізген өзге де (үшінші тұлға) электрондық әмияндарға есептеу жолымен жеке тұлғаларға электрондық ақша беруді көздейтін операция, мысалы, электрондық ақша шығаруды қолдан жасау әрекеті (Эмитенттің хабарынсыз және Эмитенттің электрондық ақша сатып алу үшін клиенттерден ақша қаражатын алмай), алаяқтықтың барлық түрлері немесе жүйенің жұмысының бұзылуы.
 • Төлем – Пайдаланушының келесі операциялардың кез келгенін жасауы:
  • Эмитентке Электрондық ақшаны сатып алу сәтінде олардың номиналды құнын енгізу;
  • қолма-қол ақша қаражатын алу және/немесе қолма-қол ақшасыз ақша қаражатына айырбастау мақсатында Эмитенттің өтеуіне Электрондық ақшаны ұсыну, оларды кейіннен төлем алушының пайдасына аудару;
  • Электрондық ақшаны пайдалана отырып ақша аударымдарын және есеп айырысуды жүзеге асыру;
  • Электрондық ақша агентінен Пайдаланушының Электрондық ақшаны сатып алуы.
 • WOOPPAY электрондық ақша жүйесі (бұдан әрі – WOOPPAY ЭАЖ) - электрондық ақшамен төлемдер мен өзге де операцияларды жүзеге асыруды қамтамасыз ететін бағдарламалық-техникалық құралдардың, құжаттаманың және ұйымдастырушылық-техникалық іс-шаралардың жиынтығы.
 • WOOPPAY төлем сервисі (Сервис) - Пайдаланушы төлеуші немесе абонент болып табылатын сауда-сервистік кәсіпорындардың бухгалтерлік есеп жүйелеріндегі шоттарды толықтыру бойынша Пайдаланушыға қызмет көрсетуге бағытталған бағдарламалық-техникалық және аппараттық құралдардың жиынтығы. Шотта сауда-сервистік кәсіпорындардың тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) пайдаланушыға өткізуіне байланысты операциялар ескеріледі. Сервис операторы «WOOPPAY» (ВУППЕЙ) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі болып табылады.
 • Төлем алушы - Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес, оның пайдасына Клиент электрондық ақшаны пайдалана отырып төлем жүргізетін заңды тұлға, дара кәсіпкер және/немесе әрекет қабілеттілігі толық жеке тұлға.
 • Өнім беруші/Серіктес – WOOPPAY ЭАЖ қатысушылары болып табылатын, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын және WOOPPAY ЭАЖ басқа қатысушыларынан-жеке тұлғалардан көрсетілетін қызметтерге және/ немесе жеткізілетін тауарларға ақы төлеу ретінде электрондық ақшаны қабылдайтын, оның ішінде өнім берушіде олардың пайдасына төлемдерді қабылдауға Агенттік келісім жасалған тиісті тұлғаларға бұрын төленген дара кәсіпкерлер немесе заңды тұлғалар.
 • WOOPPAY төлем сервисін пайдаланушы (Пайдаланушы) – WOOPPAY ЭАЖ операторымен WOOPPAY ЭАЖ Операторының сайтында: https://www.wooppay.com/site/agreement орналастырылған «WOOPPAY» (ВУППЭЙ) ЖШС-ның WOOPPAY төлем қызметін пайдалану туралы клиенттік келісімінің (бұдан әрі – Клиенттік келісім) талаптарын акцептеу арқылы WOOPPAY төлем сервисін пайдалану туралы шарт жасасқан, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес толық әрекет қабілеттілігі бар жеке тұлға. Клиент пен Пайдаланушы бір адам болуы мүмкін.
 • Электрондық ақшаны өтеу - Эмитент WOOPPAY ЭАЖ көмегімен Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда электрондық ақша иесі ұсынған не оларды көрсетпей өтеуге жататын электрондық ақшаны айырбастау бойынша олардың номиналды құны бойынша тең ақша сомасына жүзеге асыратын операция.
 • Қағидалар (бұдан әрі – WOOPPAY ЭАЖ қағидалары) – WOOPPAY ЭАЖ Операторының https://www.wooppay.com/site/agreement сайтында орналастырылған WOOPPAY ЭАЖ Ережесі, WOOPPAY Электрондық ақша жүйесінің ішкі ережелері, оларда осы Офертаға сәйкес Клиенттің электрондық ақшамен Төлемдер жасауы үшін қажетті процестер сипатталған.
 • Ақшалай талаптың мөлшері – Клиент оларды пайдалана отырып төлемдерді жүзеге асыру мақсатында Эмитентке электрондық ақша шығару туралы талап қоюға құқылы ақша қаражатының көлемі.
 • Электрондық ақшаны пайдалана отырып төлемдерді жүзеге асыру туралы өкім – Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген нормаларға сәйкес жасалған, электрондық байланыс арналары арқылы техникалық құралдарды пайдалана отырып берілетін төлемді алушының ақшалай қаражатты алуы үшін негіз болып табылатын, клиенттің төлемді алушыға көрсетуін, ақшалай талаптың мөлшерін және құжаттың деректемелерін қамтитын электрондық нысандағы құжат.
 • Эмитенттің тарифтері – Банктің WEB-сайтында орналастырылған мөлшерде Банк алуға құқылы электрондық ақшаны (оның ішінде қосымша қызметтер үшін өзге де төлемдерді) шығарғаны, пайдаланғаны және өтегені үшін тарифтер/комиссиялар.
 • Терминал – әртүрлі типтегі бағдарламалық-техникалық кешендер, соның ішінде POS-терминалдар, стационарлық жабдықтар, қалталы типтегі мобильді құрылғылар, портативті терминалдар және кассалық аппараттар, сондай-ақ Интернет желісіндегі Транзакцияларды авторизациялауға арналған есептік web-сервер (төлем шлюзі).
 • Төлемдерді қабылдау орны – Эмитенттің және/немесе серіктестің уәкілетті өкілінің қатысуымен төлемдерді қабылдау жөніндегі қызметті жүзеге асыратын Эмитенттің және/немесе серіктестің оқшауланған бөлімшелері.
 • Қызмет – Клиентке осы Офертаның шеңберінде Эмитент және/немесе WOOPPAY ЭАЖ Операторы көрсететін, Клиент төлемдер жасау кезінде Электрондық ақшаны шығаруды, өтеуді және пайдалануды ұйымдастырудан және жүзеге асырудан тұратын қызмет.
 • Жүйеге қатысушылар – Шарт тараптары (Клиент және Эмитент), сондай-ақ WOOPPAY ЭАЖ Операторымен жасалған шартқа сәйкес WOOPPAY ЭАЖ шеңберінде Электрондық ақшаны беру, қабылдау, пайдалану, сатып алу немесе өткізу жөніндегі құқығы немесе міндеттемесі туындайтын электрондық ақшаны пайдалана отырып төлемдерді жүзеге асыру процесіне тікелей қатысатын өзге де тұлғалар.
 • Электрондық ақшаны шығару туралы электрондық түбіртек (электрондық түбіртек) - электрондық ақшаны шығару кезінде клиенттің электрондық әмиянының интерфейсінде орналастырылатын, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген міндетті деректемелері бар, оның мазмұнымен WOOPPAY ЭАЖ Операторының web-сайтында да танысуға болатын нысанда электрондық түрде қалыптастырылған құжат.
 • WOOPPAY ЭАЖ Операторының web-сайты – Интернет желісінде www.wooppay.com мекенжайында орналастырылған сайт.
 • Электрондық ақша – электрондық нысанда сақталатын және WOOPPAY ЭАЖ-дың басқа қатысушылары WOOPPAY ЭАЖ-да төлем құралы ретінде қабылдайтын электрондық ақша Эмитентінің шартсыз және қайтарылмайтын ақшалай міндеттемелері. Электрондық ақшаны шығаруды Эмитент жеке тұлға - клиенттерден өзіне қабылдайтын міндеттемелердің номиналды құнына тең сомада ақша алғаннан кейін электрондық нысанда жүзеге асырады. Шарт шеңберінде шығарылатын электрондық ақшаны клиент төлем алушының пайдасына төлемдерді жүзеге асыру және ілеспе шығыстарды төлеу кезінде ғана пайдалана алады.
 • WOOPPAY электрондық әмияны (Электрондық әмиян) – бағдарламалық-техникалық құралдар жиынтығы арқылы (web-интерфейсті, мобильді қосымшаларды және планшеттік компьютерлерге арналған қосымшаларды, Терминалдардың бағдарламалық жасақтамасын және т.б. қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей) Клиенттің Электрондық ақшасын сақтауды және/немесе Клиенттің оларды пайдалана отырып Төлемдерді жүзеге асыру мақсатында Электрондық ақшаға қолжетімділігін қамтамасыз ететін WOOPPAY төлем сервисіндегі Пайдаланушының есептік жазбасы. Электрондық әмиянды тіркеу тәртібі WOOPPAY төлем сервисін пайдалану туралы Клиенттік келісіммен айқындалады. Пайдаланушының бір мезгілде бір абоненттік нөмірге бір электрондық әмиянды тіркеуге құқығы бар.
 • Электрондық әмиянды бұғаттау - электрондық ақша иесінің электрондық әмиянында сақталған электрондық ақшаны пайдалануға толық немесе уақытша тыйым салу.
 • WOOPPAY электрондық ақша жүйесінің Операторы (бұдан әрі – WOOPPAY ЭАЖ операторы) – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған және тіркелген, Жүйенің жұмыс істеуін қамтамасыз ететін және WOOPPAY ЭАЖ қағидаларының сақталуын бақылауды жүзеге асыратын «WOOPPAY» (ВУППЭЙ) ЖШС. WOOPPAY ЭАЖ операторы № 09-17-001 есептік тіркеу нөмірі бар төлем ұйымы болып табылады және мынадай төлем қызметтерін көрсетеді:
  • электрондық ақшаны пайдалана отырып жасалатын төлемдерді қабылдау және өңдеу;
  • электрондық ақшаны сату (тарату);
  • клиент электрондық нысанда бастама көтерген төлемдерді өңдеу және қажетті ақпаратты банкке, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға осы төлемдер бойынша төлемді және (немесе) аударымды жүзеге асыру не ақша қабылдау үшін беру.
  WOOPPAY ЭАЖ операторының агенті (бұдан әрі – Агент) - Wooppay ЭАЖ операторымен жасалған шарт негізінде Эмитенттен және иеленушілерден – жеке тұлғалардан Электрондық ақшаны сатып алу және/немесе иеленушілерге – жеке тұлғаларға оларды кейіннен жеке тұлғаларға өткізу үшін электрондық ақшаны сату қызметін жүзеге асыратын «OneVision» ЖШС.
 • Қосалқы агент – Агенттің атынан және оның тапсырмасы бойынша Агентпен Қызмет көрсету жөніндегі агенттік шарт жасасқан заңды тұлға немесе жеке кәсіпкер.
 • Мерчант – коммерциялық қызметті жүзеге асыратын және WOOPPAY ЭАЖ операторымен жасалған шарттың негізінде азаматтық-құқықтық мәмілелер бойынша төлемақы ретінде жеке тұлғалардан электрондық ақша қабылдайтын заңды тұлға немесе жеке кәсіпкер.
 • Қауіпсіздік рәсімі - электрондық ақшаны пайдалану кезінде электрондық ақша иесінің электрондық ақшаны пайдалануға құқықтарын куәландыруға және электрондық тәсілмен берілетін және алынатын хабарламалардың (бұдан әрі - электрондық хабарлама) мазмұнындағы қателерді және/немесе өзгерістерді анықтауға арналған ұйымдастырушылық шаралар мен ақпаратты қорғаудың бағдарламалық-техникалық құралдарының кешені.
 • Электрондық ақшамен айырбастау операциялары – екі эмитент те WOOPPAY ЭАЖ-ға қатысқан жағдайда, бір эмитент шығарған электрондық ақшаны басқа эмитенттің электрондық ақшасына айырбастау операциялары.
 • Аутентификация – WOOPPAY ЭАЖ қатысушысының сәйкестендіру деректерін растау процесі. Аутентификациялық деректер – WOOPPAY ЭАЖ-да тіркелу кезінде пайдаланушыға берілген логин мен пароль.
 • Клиентті сәйкестендіру – Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен жеке тұлғаның-электрондық ақша иесінің жеке басын анықтау.
 • Авторизация – электрондық ақша иесінің WOOPPAY ЭАЖ-да электрондық ақшаны пайдалана отырып операциялар жүргізуіне, оның ішінде иесінің жеке кабинетіне кіруге рұқсат беруіне WOOPPAY ЭАЖ операторының рұқсат беруі.
 • Сәйкестендіру ақпараты - Пайдаланушының аты-жөнін, жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірін, осы құжаттың берілген күнін, Пайдаланушыға тиесілі жеке кабинеттің нөмірін қамтитын пайдаланушы туралы ақпарат және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге ақпарат.
 • WOOPPAY ЭАЖ қатысушысының мәртебесі - WOOPPAY ЭАЖ пайдаланушысының типі (WOOPPAY ЭАЖ операторы, Эмитент, Агент, Қосалқы агент, Клиент), оған байланысты WOOPPAY ЭАЖ қатысушысы осы типке (мәртебеге) сәйкес белгілі бір құқықтарды алады. Егер осы Офертаның мәтінінде қандай да бір терминнің бірмәнді түсіндірмесі болмаса, Клиент бірінші кезекте WOOPPAY ЭАЖ операторының сайтында келтірілген түсіндірмелерді басшылыққа алуға міндеттенеді.
 1. Шарттың мәні

  1. Клиентпен осы Офертада көзделген конклюденттік әрекеттерді жасау арқылы осы Офертаға қосылу арқылы жасалатын Шарттың мәні WOOPPAY ЭАЖ операторының Клиентке Шарттың аясында қызмет көрсетуі болып табылады.
  2. Жүйені пайдалану бойынша Клиенттің мүмкіндіктері Клиенттің Мәртебесіне қарай айқындалады. Клиентке мынадай Мәртебе берілуі мүмкін:
   • Тіркелмеген Клиент;
   • Сәйкестендірілмеген Клиент;
   • Сәйкестендірілген Клиент.
  3. Клиентті сәйкестендіру:
   1. Клиентті Эмитенттердің бірімен сәйкестендіру оның WOOPPAY ЭАЖ-да сәйкестендірілуін білдіреді, бұл басқа Эмитенттердің осы Клиентті сәйкестендірілген деп тануы үшін қажетті және жеткілікті шарт болып табылады.
   2. Эмитенттер Клиенттерді WOOPPAY ЭАЖ операторымен жасалған шарттардың тәртібімен және талаптарында сәйкестендіреді.
   3. Эмитенттер Сәйкестендіруді жүзеге асырған жағдайда, оны жүзеге асыру тәртібі мен шарттары ЭА сайтындағы тиісті бөлімде көзделеді.
   4. WOOPPAY ЭАЖ операторы Клиенттерді сәйкестендіру мақсатында Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарының аясында үшінші тұлғаларды тартуға құқылы. Осындай үшінші тұлғалардың инфрақұрылымын пайдалана отырып сәйкестендіруді жүзеге асырған кезде Клиенттен осындай үшінші тұлғаның инфрақұрылымы арқылы операциялардың кез келген түрін жүзеге асыру кезінде жеке басын куәландыратын құжат сұратылуы мүмкін. Үшінші тұлға жеке басты куәландыратын құжаттың деректерін WOOPPAY ЭАЖ операторына береді, содан кейін Клиенттің Әмияны атаулы әмиян болады. Әмиянды осы санатқа аудару Клиентті — оның иесін сәйкестендіруді білдірмейді. Әмияны атаулы болған Клиент WOOPPAY ЭАЖ операторының Пайдаланушыларды қолдау қызметіне жүгіне алады, жеке басын куәландыратын және бұрын көрсетілген үшінші тұлғаға өзі болған кезде ұсынылған құжаттың көшірмесін ұсына алады. Берілген деректерді тексергеннен кейін Клиентке «Сәйкестендірілген» деген мәртебе беріледі.
   5. Клиенттерді сәйкестендіру мақсатында үшінші тұлғаларды тартқан жағдайда, WOOPPAY ЭАЖ операторы және осындай үшінші тұлға сәйкестендірудің өзге рәсімін көздеуі мүмкін, бұл туралы Клиентке осындай үшінші тұлғаның бөлімшелерінде хабарланады.
   6. Жеке басын куәландыратын құжаттың деректері өзгерген жағдайда Клиент бұл туралы WOOPPAY ЭАЖ операторына дереу хабарлауға міндеттенеді. Әйтпесе, кейіннен WOOPPAY ЭАЖ операторының және оның серіктестерінің оффлайн инфрақұрылымы арқылы операцияларды жүзеге асырған кезде және ұсынылатын құжаттың деректері WOOPPAY ЭАЖ-да сақталған деректермен сәйкес келмеген кезде, Клиенттен Сәйкестендіруден өтуге құжаттар мен келісім қайта сұратылуы мүмкін, сондай-ақ «Сәйкестендірілген Клиент» мәртебесінің артықшылықтары кері қайтарылуы мүмкін.
  4. WOOPPAY ЭАЖ операторының Шарт бойынша Қызметті тиісінше көрсетуі мақсатында Клиент Электрондық әмиянның балансын толықтырады және олармен WOOPPAY ЭАЖ шеңберінде мынадай талаптарға сәйкес операциялар жүргізеді:
   1. Тіркелмеген Клиент Электрондық ақшаны сатып ала алады, қолжетімді азаматтық-құқықтық мәмілелер бойынша төлемдерді жүзеге асыра алады, Электрондық ақшаны шығаруға бастама көтереді, тіркелген Сәйкестендірілген Клиенттерге Электрондық ақшаны бере алады, Агентке Электрондық ақшаны өткізе алады, Электрондық ақшаны өтеуді жүзеге асыра алады. Клиенттердің осы санатына қолжетімді біржолғы операцияның ең жоғары сомасы – 1 00 (жүз) айлық есептік көрсеткіш.
   2. Әмиянды толықтыру операциясын Агенттердің инфрақұрылымын пайдаланып жүзеге асыратын Клиенттің мәртебесі – Сәйкестіндірілмеген Клиент.
   3. Электрондық ақшаның сәйкестендірілмеген иесі - жеке тұлға жасайтын бір операцияның ең жоғары сомасы республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің елу еселенген мөлшеріне тең сомадан аспауға тиіс.
   4. Сәйкестендірілген электрондық ақша иесі - жеке тұлға оңайлатылған тәсілмен жасайтын бір операцияның ең жоғары сомасы республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің жүз есе мөлшеріне тең сомадан аспауға тиіс.
   5. Электрондық ақшаның сәйкестендірілмеген иесінің-жеке тұлғаның бір электрондық құрылғысында сақталатын электрондық ақшаның ең жоғары сомасы республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің жүз есе мөлшеріне тең сомадан аспайды.
   6. Оңайлатылған сәйкестендірілген электрондық ақша иесінің - жеке тұлғаның электрондық әмиянында сақталатын электрондық ақшаның ең жоғары сомасы республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің үш жүз еселенген мөлшеріне тең сомадан аспауға тиіс.
   7. Электрондық ақшаның сәйкестендірілмеген иесінің - жеке тұлғаның электрондық әмиянынан электрондық ақшаны пайдалана отырып төленетін төлемдердің және (немесе) өзге де операциялардың жалпы сомасы жұмыс күні ішінде республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің жүз есе мөлшеріне тең сомадан аспауға тиіс.
   8. Электрондық ақшаның оңайлатылған сәйкестендірілген иесінің - жеке тұлғаның электрондық әмиянынан электрондық ақшаны пайдалана отырып төленетін төлемдердің және (немесе) өзге де операциялардың жалпы сомасы электрондық ақшаның сәйкестендірілген не оңайлатылған сәйкестендірілген иесінің электрондық әмиянына жұмыс күні ішінде республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің үш жүз еселенген мөлшеріне тең сомадан аспауға тиіс.
   9. Электрондық ақшаны банктік шотқа немесе электрондық ақша иесінің – жеке тұлғаның электрондық төлем құралына ақша аудару арқылы банктік шоттың немесе электрондық төлем құралының осы жеке тұлғаға тиесілігі туралы растаманы алмай өтеуге тыйым салынады.
  5. Мыналар:
   • Эмитенттің Ээлектрондық ақша шығаруы; және/немесе
   • Электрондық ақшаны сатып алу және оны Клиенттің ары қарай пайдалануы; және/немесе
   • Электрондық ақшаны қолма-қол ақшаға айырбастау және/немесе клиенттің банктік шотына қолма-қол ақшасыз аудару арқылы өтеу; және/немесе
   • электрондық ақшаны өтеу және оларды кейіннен төлем алушының пайдасына аудару.
   • Егер Клиент Шарттың қолданылу мерзімі ішінде Электрондық ақшаны пайдалана отырып Төлемдер жасамаған жағдайда (осы Офертаның 1.3.1 - 1.3.4-тармақтарында көзделген нысандардың кез келгенінде) Клиентке Қызмет көрсету нәтижесі Эмитенттің Клиенттің пайдасына Электрондық ақшаны шығаруы және олардың (қызмет көрсеткені үшін Эмитентке және WOOPPAY ЭАЖ операторына тиесілі комиссияны, сондай-ақ Агенттің бағдарламалық қамсыздандыруын пайдаланып төлемдер жасаған жағдайда, қосымша комиссияны (оны алған жағдайда) шегергенде) Электрондық әмиянның балансында көрсетілуі Клиентке осы Оферта бойынша Қызмет көрсету нәтижесі болып табылады.
 2. Қызметтерді көрсету тәртібі

  1. Клиент Эмитенттің/Агенттің пайдасына Терминал арқылы, Төлемдерді қабылдау орнында және/немесе кез келген өзге де заңды және қолжетімді тәсілмен Эмитенттің/Агенттің кассасына ақша қаражатын енгізу жолымен осы Офертаның 1.2-тармағына сәйкес электрондық ақшаны сатып алу және электрондық әмиян балансын толықтыру мақсатында ақша қаражатын салады.
  2. Клиенттің Электрондық әмиян интерфейсінде электрондық түбіртектің пайда болуы/Клиенттің оны алуы Агенттің/Эмитенттің осы Офертаның 2.1-тармағына сай электрондық ақшаны сатып алу үшін Клиент енгізген ақшаны алғанын растау болып табылады.
  3. Бұл ретте Электрондық ақша Клиенттің электрондық әмиянында электрондық ақшаның қолжетімді сомасы туралы ақпарат көрсетілген сәттен бастап Эмитент айналысқа шығарған болып есептеледі.
  4. Электрондық ақшаны рұқсатсыз шығару жағдайларына осы тармақтың талаптары қолданылмайды.
  5. Осы Офертаның талаптарында Шарт жасалған және осы Офертаның 2.1-тармағына сәйкес Агенттің пайдасына Клиент ақша қаражатын салған сәттен бастап, Агент Электрондық ақшаны Клиентке өткізу бойынша өзіне шартсыз және қайтарылмайтын міндеттеме қабылдайды.
  6. Тиісінше Қызмет көрсету үшін Агент Эмитентке Электрондық ақша шығаруға сұрату жасайды, Эмитент Агентке Электрондық ақша шығаруды жүзеге асырады, Агент Эмитент шығарған Электрондық ақшаны Клиенттің Электрондық әмиянына есепке жазады (сатады). Электрондық ақша Клиенттің Электрондық әмиянына WOOPPAY ЭАЖ операторының тарифтеріне сәйкес оған тиесілі комиссияны шегергенде (ол алынған жағдайда), Клиент Агентке алдын ала төлеген ақша қаражатының сомасы мөлшерінде, бірақ WOOPPAY ЭАЖ операторының web-сайтында көрсетілген сомадан аспайтын мөлшерде есепке жазылады.
  7. Осы Офертаның аясында жүргізілетін барлық операция WOOPPAY ЭАЖ операторы иесі болып табылатын WOOPPAY ЭАЖ арқылы жасалады.
  8. Клиентте Шарт жасасқан сәттен бастап туындайтын талап ету құқықтарын Клиент үшінші тұлғаларға бере алмайды.
  9. WOOPPAY ЭАЖ операторы Клиентке электрондық ақшамен операциялар бойынша есеп айырысуға қатысушылар арасында ақпаратты жинауды, өңдеуді және таратуды қоса алғанда, ақпараттық және технологиялық өзара іс-қимылды қамтамасыз ететін WOOPPAY ЭАЖ операторының инфрақұрылымына қолжетімділікті және оны Электрондық ақшамен операцияларды жүргізу мақсатында, оның ішінде:
   1. WOOPPAY ЭАЖ қатысушылары болып табылатын қызмет жеткізушілері ұсынатын тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге ақы төлеу;
   2. WOOPPAY ЭАЖ клиенттері – жеке тұлғалар арасында Электрондық ақша аударымдарын жүзеге асыру;
   3. Клиенттің банктік шотына ақша қаражатын аудару;
   4. Электрондық ақшаны сатып алу немесе сату;
   5. Осы Офертада немесе WOOPPAY ЭАЖ сайтында қолжетімді келісімдерде көзделген өзге де операцияларды жүзеге асыру үшін пайдалану мүмкіндігін беру арқылы, электрондық ақшаны пайдалана отырып жүзеге асырылған төлемдерді өңдеу бойынша қызметтерді көрсетеді.
  10. Пайдаланушының Әмиянды толықтыруы деп Клиенттің Электрондық ақшаны оларды ары қарай Клиенттің Әмиянының шотына есепке жазудың қолжетімді тәсілдерінің бірімен шығаруды және/немесе өткізуді жүзеге асыратын WOOPPAY ЭАЖ қатысушыларынан Электрондық ақшаны сатып алуы түсініледі.
  11. Клиент Электрондық ақшаны өзіне тиесілі Әмиян шотына мына тәсілдермен:
   • Агенттен Электрондық ақша сатып алу арқылы;
   • Эмитенттің Электрондық ақша шығаруға сұрату қалыптастыруы арқылы;
   • басқа Клиенттен Электрондық ақша аударымын алу арқылы;
   • Жүйенің Сайтында тиісті бөлімде аталған басқа тәсілдермен сала алады.
  12. Әдістердің әрқайсысына қатысты Электрондық ақшаны салу тәртібі Жүйенің Сайтында көрсетілген.
  13. WOOPPAY ЭАЖ операторы аванстық төлемдерді қабылдау қызметін жүзеге асырмайды, сондай-ақ ешқандай жолмен банктік операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асырмайды.
  14. WOOPPAY ЭАЖ операторы сатып алу-сату, қызмет көрсету, жұмыстарды орындау мәмілелерінің немесе Клиент пен Мерчант арасында жасалатын өзге де мәмілелердің Тарабы болып табылмайды. Осыған байланысты:
   • тпейді, оны жасасудың, орындаудың немесе бұзудың салдары үшін, оның ішінде осындай мәміле бойынша ақшаны қайтару мәселесі бойынша жауап бермейді;
   • WOOPPAY ЭАЖ операторы Мерчантта немесе WOOPPAY ЭАЖ өзге клиенттерінде туындайтын міндеттемелер бойынша Клиент алдында жауапкершілік атқармайды;
   • WOOPPAY ЭАЖ операторының міндеттемелері тиісті мерзімдерде толық көлемде орындалған жағдайда, WOOPPAY ЭАЖ операторы Клиенттің Мерчанттың өз міндеттемелерін, оның ішінде тауарларды беру, жұмыстарды орындау және қызметтер көрсету жөніндегі міндеттемелерді тиісінше орындамауы мәселелері бойынша талаптарын қарамайды;
   • WOOPPAY ЭАЖ операторы Клиенттің өкімі бойынша Мерчанттардың пайдасына Электрондық ақшаны аударуды жүзеге асыра отырып, сондай-ақ Мерчанттарға қабылданған төлемдер туралы ақпаратты бере отырып, Мерчанттардың мүддесі үшін әрекет етуге өкілеттігі бар екеніне кепілдік береді.
  15. WOOPPAY ЭАЖ пайдаланудың қалған талаптары https://www.wooppay.com/site/agreement сайтында орналастырыдған Клиенттік келісімде және WOOPPAY ЭАЖ қағидаларында көрсетілген.
 3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

  1. Клиенттің құқықтары мен міндеттері:
   1. Осы Офертаның талаптарын қабылдау және Шарт жасасу мақсатында Клиент осы Офертаның 6.2-тармағында белгіленген конклюденттік іс-әрекеттер жасау арқылы Шартқа қосылуға құқылы.
   2. Клиенттің Электрондық ақшаны сатып алуға және Электрондық әмиян балансын толықтыруға байланысты туындаған Операторға қойылатын талап ету құқықтарын үшінші тұлғаға беруге құқығы жоқ.
   3. Клиент осы Офертаның талаптарымен, осы Офертаның «Шартты жасасу, өзгерту және бұзу тәртібі» деген 6-бабында белгіленген тәртіппен Агент енгізетін Шарттың өзгерістері мен толықтырулармен, сондай-ақ Клиенттік келісіммен және WOOPPAY ЭАЖ қағидаларымен уақытылы және толық көлемде танысуға міндетті.
   4. Клиент Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзінің әрекет қабілеттілігінде шектелмейтінін, қорғаншылықта, қамқоршылықта, сондай-ақ патронажда тұрмайтынын, денсаулық жағдайы бойынша өз құқықтарын дербес жүзеге асыра алатынын және қорғай алатынын және міндеттерін орындай алатынын, жасалатын Шарттың мәнін және оны жасасу мән-жайларын түсінуге кедергі келтіретін аурулармен ауырмайтынын растайды.
   5. Клиент: (i) пайдасына Электрондық ақшаны пайдалана отырып Төлем жасалатын Төлемді алушы; (ii) Төлемнің мақсатын сәйкестендіретін төлем деректемелері (мысалы, Абоненттік телефон нөмірі, Клиент пен Төлемді алушы арасындағы шарттың нөмірі мен күні, төлем жасаған сәтте қандай ақпарат берілуі тиіс екеніне қарай өзге деректемелер); (iii) төлем сомасы; және т.б. туралы ақпараттың дұрыстығына жеке жауапкершілік атқарады. Белгіленген ақпарат дұрыс болмаған жағдайда Агент пен Оператор Клиенттің Төлем алушы алдындағы соңғысының міндеттемелерін тиісінше орындамағаны үшін жауапкершілік атқармайды.
   6. Электрондық әмиянға қол жеткізуді қамтамасыз ететін электрондық тасымалдағыш жоғалған және/немесе үшінші тұлғалар Электрондық әмиянды заңсыз пайдаланған жағдайда, Клиент [email protected] электрондық пошта мекенжайына тиісті хабарлама жіберу арқылы Операторды дереу хабардар етуге міндетті.
   7. Клиент Шарттың қолданылу мерзімі ішінде кез келген уақытта WOOPPAY ЭАЖ арқылы осы Офертаның талаптарына сәйкес Электрондық ақшаны өтеу үшін Эмитентке жүгінуге құқылы.
   8. Клиент Оператордан өзінің электрондық әмияны бойынша Электрондық ақша иесі жасаған барлық операциялар туралы ақпаратты қамтитын есепті сұратуға құқылы. Осындай есеп Клиенттің электрондық әмиянының интерфейсінде Операторға сұрату жіберілген сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде үзінді көшірме түрінде ұсынылады. Бұл үзінді Клиенттің жеке кабинетінің интерфейсінде электрондық нұсқада көрсетіледі.
   9. Wooppay ЭАЖ-ны Электрондық ақша шығаруға бастамашылық жасау, WOOPPAY ЭАЖ сайтында келтірілген кез келген қолжетімді тәсілдермен Әмиян шотына Электрондық ақша салу, азаматтық-құқықтық мәмілелер бойынша төлем жүргізу, басқа клиентке немесе өзге жеке тұлғаға талап ету құқығын басқаға беруді жүзеге асыру үшін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, осы Шартқа, Клиенттік келісім мен Қағидаларға қайшы келмейтін өзге де тәсілдермен пайдалану;
   10. Осы Шартта көзделген тәртіппен және шарттарда төлемді қайтаруды талап ету, WOOPPAY ЭАЖ Сайтында көрсетілген кез келген қолжетімді тәсілмен Электрондық ақшаны өтеу;
   11. WOOPPAY ЭАЖ қосымша қызметтерін Жүйенің Сайтында қолжетімді қосымша келісімдерде көзделген тәртіппен және шарттарда пайдалану;
   12. Өзінің мәртебесіне және WOOPPAY ЭАЖ операторы белгілеген өзге де шектеулерге сәйкес WOOPPAY ЭАЖ-ның барлық сервистеріне қолжетімділік алу.
   13. Клиентке тиесілі Электрондық ақша шотының жай-күйі, Клиенттің шотқа қатысты іс-әрекеттері, шоттың өзгеру тарихы, WOOPPAY ЭАЖ пайдалану үшін маңызы бар өзге де ақпарат туралы ақпарат алу.
   14. WOOPPAY ЭАЖ операторынан WOOPPAY ЭАЖ-ның басқа клиенттерінің мәртебесі туралы ақпарат алу.
   15. WOOPPAY ЭАЖ операторына WOOPPAY ЭАЖ қатысушыларының әрекеттеріне, WOOPPAY ЭАЖ жұмысындағы іркілістерге және WOOPPAY ЭАЖ операторының араласуын талап ететін өзге де мән-жайларға қатысты шағымдар жолдау.
   16. WOOPPAY ЭАЖ-ның басқа қатысушыларының, үшінші тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін бұзбайтын және қозғамайтын, сондай-ақ заңнама нормаларын бұзбайтын өзге тәсілмен WOOPPAY ЭАЖ-ны пайдалану.
   17. Техникалық және ақпараттық қолдау алу.
   18. Осы Шарттың, Қағидалардың талаптарын, ал қосымша қызметтерді алу кезінде — Жүйенің Сайтында қолжетімді қосымша келісімдердің талаптарын орындау.
   19. WOOPPAY ЭАЖ операторына WOOPPAY ЭАЖ-да тіркелу және сәйкестендіру рәсімінен өту кезінде дұрыс деректерді ұсыну. Клиенттің дұрыс емес ақпарат беруінің салдары болып табылатын мән-жайлар бойынша шағымдар қаралмайды.
   20. Операцияны жүргізу мақсатында WOOPPAY ЭАЖ операторы өзіне берген өзінің аутентификациялық деректерін және операция деректерін бермеу, оның ішінде Клиентке тиесілі Әмиянды үшінші тұлғаларға пайдалану мүмкіндігін бермеу және құпия ақпараттың сақталуы және Клиенттің ықтимал немқұрайлылығы, үшінші тұлғалардың тарапынан қылмыстық қол сұғушылық нәтижесінде операция деректерін тарату, зиянды бағдарламалардың әрекеттері және компьютерлік вирустардың шабуылдары және басқа да заңсыз немесе абайсыз әрекеттері үшін дербес жауапкершілік атқаратынын растау.
   21. WOOPPAY ЭАЖ-ға кіру құрылғысының жұмыс қабілеттілігі мен ақпараттық қауіпсіздігіне тиісті түрде сақтау.
   22. WOOPPAY ЭАЖ бағдарламалық жасақтамасына толығымен немесе бір бөлігінде, өз бетінше немесе үшінші тұлғаларды тарту арқылы өзгерістер енгізуге тырыспау.
   23. WOOPPAY ЭАЖ көмегімен жасалған электрондық құжаттарды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қарапайым қағаз жүзінде жасалған құжаттар ретінде тану.
   24. WOOPPAY ЭАЖ операторына сәйкестендіру деректерінің кез келген өзгерістері (неке қию/бұзу салдарынан тегін өзгерту және т.б.) туралы уақтылы хабарлау.
   25. WOOPPAY ЭАЖ-да тіркеу кезінде енгізілген нөмірді пайдалануға ұялы байланыс операторымен шарт бұзылған жағдайда өзінің аутентификациялық деректеріне уақтылы өзгерістер енгізу.
   26. WOOPPAY ЭАЖ операторына Клиенттің келісімінсіз жүргізілген операцияның анықталғаны, Клиенттің жеке деректеріне рұқсатсыз қол жеткізілгені, аутентификациялық деректердің жоғалғаны туралы дереу хабарлау.
  2. Агенттің құқықтары мен міндеттері:
   1. WOOPPAY ЭАЖ операторына WOOPPAY жүйесінде тіркелу және WOOPPAY электрондық ақша жүйесінің Агенті ретінде қызметті жүзеге асыру кезінде сенімді ақпарат беру.
   2. Кіру нүктесі орналасқан жердің ішкі жұмыс кестесіне сәйкес Клиенттердің Агенттің бағдарламалық жасақтамасына қол жеткізу аппараттық құралдарының үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету.
   3. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Қағидаларға сәйкес Электрондық ақшаны сатып алу және өткізу.
   4. Агенттің Әмияндағы Электрондық ақшасының балансын қадағалау, Агентке тиесілі Әмиянды уақтылы толтыру. Әмиянды толтыруда 1 (бір) банктік күннен артық кешіктіруге жол бермеу.
   5. Міндеттемелерді орындау барысында Агентке белгілі болған құпия ақпаратты жария етпеу.
   6. Өзінің аутентификациялық деректерінің қауіпсіздігін дербес қамтамасыз ету және Агенттің атынан WOOPPAY жүйесінде қызметті жүзеге асыруға уәкілеттік берілмеген тұлғаларға осындай деректерді пайдалана отырып, Жеке кабинетке кіруін шектеу.
   7. Агент Эмитенттің Электрондық ақша шығаруына бастама көтеруге құқылы.
   8. Агент WOOPPAY электрондық ақша жүйесінің Клиенттеріне Электрондық ақшаны сатуға құқылы.
   9. Агент WOOPPAY электрондық ақшасын өткізу жөніндегі барлық операциялар, сондай-ақ Агенттің бағдарламалық жасақтамасын пайдалана отырып, Клиенттер жүзеге асырған операциялар туралы тәуліктік есептерді алуға құқылы.
  3. WOOPPAY ЭАЖ операторының және қалған қатысушылардың құқықтары мен міндеттері Қағидаларда көзделген.
 4. Тараптардың жауапкершілігі

  1. Шарт бойынша өз міндеттемелері орындалмаған және/немесе тиісінше орындалмаған жағдайда Тараптар осы Офертаның талаптарына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапкершілік атқарады.
  2. WOOPPAY ЭАЖ операторы Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны және/немесе тиісінше орындамағаны үшін, егер мұндай орындамау және/немесе тиісінше орындамау Клиенттің және/немесе WOOPPAY ЭАЖ-ның өзге де қатысушылардың кінәсінен болған болса, жауапкершілік атқармайды.
  3. Егер мұндай тиісінше орындалмау Клиенттің Электрондық ақшаны пайдалана отырып Төлемдерді жасау туралы Өкімде қате деректерді көрсетуіне байланысты болса, WOOPPAY ЭАЖ операторы Шарт бойынша міндеттемелерді тиісінше орындамағаны үшін жауапкершілік атқармайды.
  4. WOOPPAY ЭАЖ операторы Клиент Электрондық ақшаны пайдалана отырып төлейтін тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) сапасы, толықтығы, сондай-ақ өзге де тұтыну қасиеттері үшін, сондай-ақ төлеу есебіне Электрондық ақшаны пайдалана отырып, соңғысы Төлем жасаған Клиент алдындағы Төлемді алушының міндеттемелерді орындауы үшін жауапкершілік атқармайды.
  5. WOOPPAY ЭАЖ операторы Клиенттің осы Офертаның талаптарын, Клиенттік келісімді және төлемдерді жүзеге асыруға қатысты ережелерді сақтамағаны үшін жауапкершілік атқармайды.
  6. Клиент ұсынған ақпарат дұрыс болмаған жағдайда, WOOPPAY ЭАЖ операторы Клиенттің Төлем алушы алдындағы соңғысының міндеттемелерін тиісінше орындамағаны үшін жауапкершілік атқармайды.
  7. Клиент осы Офертаның шарттарымен және/немесе осы Офертаның «Шартты жасасу, өзгерту және бұзу тәртібі» деген 6-бабында көзделген тәртіппен Агент Шартқа енгізген өзгерістермен және толықтырулармен таныспауына және/немесе уақтылы таныспауына байланысты Клиентте туындаған кез келген залал үшін WOOPPAY ЭАЖ операторы жауапкершілік атқармайды.
  8. WOOPPAY ЭАЖ операторы осы Офертаның талаптарын сақтауды ескере отырып, электрондық ақшаны рұқсатсыз шығарғаны үшін Пайдаланушы/Клиент алдында жауапкершілік атқармайды.
  9. WOOPPAY ЭАЖ операторы ағымдағы операциялар аяқталғаннан кейін Клиенттің шотындағы Электрондық ақша қалдығының сомасынан аспайтын сома шегінде Клиент алдында жауапкершітік атқарады.
  10. Клиенттің аутентификациялық деректерін пайдаланумен байланысты емес WOOPPAY ЭАЖ жұмысына араласуға бағытталған үшінші тұлғалардың құқыққа қайшы әрекеттері орын алған жағдайда, WOOPPAY ЭАЖ операторы осындай іс-әрекеттерді жүзеге асыру басталған сәтте Клиенттің Әмиян шотындағы сома шегінде Клиенттің шығындары үшін жауапкершілік атқарады. Клиенттің аутентификациялық деректерін пайдалануға байланысты үшінші тұлғалардың құқыққа қайшы әрекеттері орын алған жағдайда, WOOPPAY ЭАЖ операторы мен Клиент осы Шарттың және Қағидалардың талаптарына сәйкес жауапкершітік атқарады.
  11. Аутентификациялық деректер жоғалған, WOOPPAY ЭАЖ Әмияны бұғатталған, Клиенттің Әмиянды бұғаттайтын паролін жоғалтқан жағдайда немесе Клиенттің жеке басын сәйкестендірусіз салдарын жою мүмкін болмайтын өзге де оқиғалар болған жағдайда, WOOPPAY ЭАЖ операторы Сәйкестендірілмеген Клиент алдында ықтимал залалдар және Әмиянды одан әрі пайдалану мүмкінсіздігі үшін жауапкершілік атқармайды. WOOPPAY ЭАЖ операторына Клиенттің мобильді байланыс операторымен жасалған шартының түпнұсқасын немесе расталған көшірмесін ұсыну арқылы Әмиянның Сәйкестендірілмеген Клиентке тиесілігін растауға болады.
 5. Қосымша талаптар

  1. Шартты орындау шеңберіндегі Тараптардың өзара қарым-қатынасы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен, WOOPPAY ЭАЖ операторының ішкі құжаттарымен, Шартпен, сондай-ақ оның толықтыруларымен және өзгерістерімен реттеледі.
  2. WOOPPAY ЭАЖ операторы не олардың арасында жасалған шартқа сәйкес WOOPPAY ЭАЖ операторы уәкілеттік берген өзге тұлға Электрондық ақшаны пайдалану бойынша Клиенттердің/Электрондық ақша иелерінің өтініштерін қарауға қабылдайды және қарау қорытындылары бойынша түсініктемелер береді.
  3. Тараптар мен WOOPPAY ЭАЖ-ның өзге де қатысушылары арасында туындайтын барлық даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер жүргізу арқылы шешіледі. Уағдаластыққа қол жеткізілмеген жағдайда, Электрондық ақшаны пайдалана отырып Төлемдер жасау кезінде туындайтын дауларды шешу тәртібін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот органдары жүзеге асырады.
  4. WOOPPAY ЭАЖ операторы клиентке Оператордың WEB-сайтында орналастыру арқылы барлық қажетті жария ақпаратты береді, сондай-ақ Электрондық ақшаны пайдалана отырып жасалған Төлемдерге байланысты мәселелер мен талаптарды қарайды.
  5. Осы Офертаның талаптарында Шарт жасасу арқылы Клиент WOOPPAY ЭАЖ операторымен шарттар жасасу, жасалған шарттарды орындау мақсатында, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған ақшалай қаражатты заңдастыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі нормативтік актілердің талаптарын орындау мақсатында Оператордың өзінің дербес деректерін өңдеуіне, атап айтқанда, мынадай іс-әрекеттер жасауына: жинауына, жүйелеуіне, жинақтауына, сақтауына, нақтылауына (жаңартуына, өзгертуіне), пайдалануына, таратуына (оның ішінде беруінее), иесіздендіруіне, бұғаттауына, жоюына келісім береді. Бұл әрекеттер автоматтандыру құралдарын қолдана отырып жасалуы мүмкін.
  6. Клиент сондай-ақ осы тармақта көзделген іс-әрекеттерді жүзеге асыру мақсатында оның дербес деректерін және Электрондық ақшаны пайдалана отырып жасалған операциялар туралы деректерді WOOPPAY ЭАЖ операторы мен осындай үшінші тұлғалар арасында тиісінше жасалған шарт болған кезде үшінші тұлғаларға беруге өзінің келісімін береді.
  7. WOOPPAY ЭАЖ операторы Клиенттің дербес деректерін өңдеу кезінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын толық көлемде сақтауға міндеттенеді.
  8. Осы Офертаның талаптарымен Шарт жасасу арқылы Клиент мына мақсаттарда:
   • Электрондық ақшаны пайдалана отырып Төлемдер жасау кезінде қауіпсіздік деңгейін арттыру;
   • Электрондық ақшаны пайдалана отырып Төлем жасауды растау туралы ақпараттық сұратулар жіберу;
   • Клиентке Электрондық ақшаны пайдалана отырып жасалған Төлемнің мәртебесі туралы ақпаратты жіберу;
   • пайдасына Электрондық ақшаны пайдалана отырып Төлем жасалған Төлемді алушының тапсырмасы бойынша Клиентке қосымша ақпарат жіберу;
   • Клиентке Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес банктік операцияларды жүзеге асыруға берілген лицензия шегінде Оператор көрсететін басқа да қызметтер, оның ішінде WOOPPAY ЭАЖ операторы өткізетін акциялар, жаңа өнімдерді енгізу және т.б. туралы ақпарат жолдау мақсатында WOOPPAY ЭАЖ операторына дыбыстық телефон соғу құқығын береді, сондай-ақ олардың арасында жасалған шартқа сәйкес Оператордан, сондай-ақ WOOPPAY ЭАЖ операторы уәкілеттік берген өзге де тұлғалардан Электрондық әмиянды тіркеу кезінде Клиент көрсеткен абоненттік нөмірге SMS-хабарламалар алуға келісім береді.
  9. Клиент осы Оферта талаптарымен Шарт жасасу арқылы осы Оферта талаптарымен танысқанын растайды.
  10. WOOPPAY ЭАЖ операторының Қағидалары мен Клиенттік келісім осы Офертаның ажырамас бөлігі болып табылады. Қағидалардың өзекті редакциясы Оператордың Web-сайтында орналастырылған.
 6. Шартты жасасу, өзгерту және бұзу тәртібі

  1. Клиенттің осы Офертаның 6.2-тармағында көзделген іс-әрекеттерді жасауы Клиенттің осы Офертаның барлық талаптарын толық және сөзсіз қабылдауы және Клиент пен WOOPPAY ЭАЖ операторы арасында осы Офертаның талаптарында Шарт жасасуы болып есептеледі.
  2. Шарт Клиент осы Офертаның 2.1-тармағында көрсетілген әрекеттерді жасаған сәттен бастап осы Офертаның (осы Офертаның 6.1-тармағы) талаптарымен жасалған болып есептеледі. Ақша қаражатын салу фактісін растау Клиент ақша қаражатын салған сәтте алатын төлем құжаты болып табылады.
  3. Шарт Клиент осы Офертаның 6.2-тармағында сипатталған әрекеттерді жасаған күннен бастап күшіне енеді және Клиент Электрондық әмиян арқылы соңғы төлемді жасаған күннен бастап 11 ай ішінде қолданылады.
  4. Клиент WOOPPAY ЭАЖ операторының кез келген сәтте Клиентті қосымша жазбаша хабардар етпей, біржақты тәртіппен Шартқа және оның Қосымшаларына, оның ішінде Электрондық әмиян балансын толықтыру тәртібі мен талаптарына, сондай-ақ операцияларды жүргізу, операциялардың сомалары мен түрлеріне шектеулер енгізу тәртібіне өзгерістер немесе толықтырулар енгізуге құқылы екендігімен келіседі. Көрсетілген Шартқа енгізілетін өзгерістер немесе толықтырулар аталған өзгерістердің жаңа редакциясы WOOPPAY ЭАЖ операторының WEB-сайтында жарияланған күннен кейін 10 (он) жұмыс күнінен кейін күшіне енеді.
  5. Егер Шарттың бір немесе бірнеше ережелері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына өзгерістер енгізілуіне байланысты жарамсыз болып табылса немесе жарамсыз болып қалса, онда бұл Шарттың қалған ережелерінің қолданысын тоқтата тұруға негіз болып табылмайды. Жарамсыз ережелер мағынасы жағынан ауыстырылатын ережелерге жақын, құқықтық тұрғыдан рұқсат етілген ережелермен ауыстырылуы тиіс.
  6. Шарттың қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін Шарт автоматты түрде бұзылған болып есептеледі.
 7. Агенттің атауы, орналасқан жері:

  1. Заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, Байзақов к-сі, 280, индекс 050040;
  2. Нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, Байзақов к-сі, 280, индекс 050040.a