OneVision жүйесіне қосылу шарты

ШАРТТЫҢ мәні

OneVision жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі – OneVision жүйесінің операторы) Кәсіпорынға төлемдерді қабылдау және өткізу жөніндегі қызметтерді, сондай-ақ Карта ұстаушылардан Кәсіпорын пайдасына тәртіпке сәйкес және www.onevision.kz сайтында орналастырылған OneVision жүйесіне қосылу шартының талаптарымен айқындалған талаптар сақталған кезде Кәсіпорын сататын тауарлар/жұмыстар/қызметтер үшін төлемдерді қабылдау сервистерін ұсыну шеңберінде ақпараттық және технологиялық өзара іс-қимылды қамтамасыз ету бойынша қызметтерді көрсетеді. Кәсіпорын өз кезегінде OneVision жүйесінің операторына Кәсіпорынның Онлайн сервисін OneVision жүйесі Операторының Интернет-төлемдер жүйесіне қосуға арналған өтінімде көрсетілген мөлшерде, мерзімде және шарттарда сыйақы төлеуге міндеттенеді.

OneVision жүйесінің операторы Кәсіпорынның тапсырмасы бойынша есеп айырысуға қатысушыларды ақпараттық және технологиялық қамтамасыз етуді, оның ішінде www.onevision.kz сайтында орналастырылған OneVision жүйесіне қосылу шартының талаптарында айқындалған талаптарды сақтай отырып, Жүйе арқылы аударым Алушылардың пайдасына Кәсіпорын бастамашылық еткен төлемдер шеңберінде ақпаратты жинау, өңдеу және беру бойынша жүзеге асыруға міндеттенеді. Кәсіпорын өз кезегінде OneVision жүйесінің операторына Кәсіпорынның Онлайн сервисін OneVision жүйесі Операторының Интернет-төлемдер жүйесіне қосуға арналған өтінімде көрсетілген мөлшерде, мерзімде және шарттарда сыйақы төлеуге міндеттенеді.

Жалпы шарттары

 1. Қызметтерді ұсыну шеңбері келесідей анықталады:

  • Қосылу шартының ерекшеліктері
  • Терминдер және олардың мағынасы
 2. OneVision жүйесіне қосылу шартының келесі ерекшеліктері бар:

  • Шарттың талаптары жария оферта болып табылады, OneVision жүйесінің операторы стандартты нысанда айқындаған және Кәсіпорын осы Шартқа тұтастай алғанда, алып қоюсыз және шектеулерсіз қосылу жолымен қабылдауға жатады.
  • Шартта Жалпы және Арнайы шарттар бар.
  • Жалпы шарттар реттеуші заңнамадан тәуелсіз айқындалған және қолданылады.
  • Арнайы шарттар реттеуші заңнамаға байланысты жалпы шарттарды толықтыру үшін айқындалған.
  • Жалпы шарттар мен Арнайы шарттар арасында қайшылықтар болған жағдайда, Арнайы шарттар басым күшке ие болады.
  • Шарттың құрамдас бөліктерін құрайтын құжаттарға Кәсіпорынның Онлайн сервисін OneVision жүйесі операторының Интернет-төлемдер жүйесіне қосуға арналған Өтінім (бұдан әрі – Өтінім), сондай-ақ Арнайы шарттарда көрсетілген және оларды аударудың кері реттілігіне сәйкес басым күші бар өзге де құжаттар жатады.
  • OneVision жүйесінің операторы Шарттың талаптарына: сервистердің сапасы мен қолжетімділігін арттыруға; OneVision жүйесінің тиімділігі мен сенімділігін қамтамасыз етуге; реттеуші заңнаманы, Төлем әдістерінің ережелері мен талаптарын және оларға өзгерістерді сақтауға бағытталған өзгерістерді біржақты тәртіппен енгізуге құқылы.
  • Егер Арнайы шарттарда өзгеше белгіленбесе, Шарт талаптарына өзгерістер Шарттың жаңартылған нұсқасы www.onevision.kz сайтында Интернетте жарияланған сәттен бастап күшіне енеді немесе Кәсіпорынның Жеке кабинетінде қолжетімді төлем және комиссиялық сыйақы тәсілдері бойынша шарттар.
 3. Көрсетілген терминдер келесі мағынаға ие:

  • OneVision жүйесінің операторы - реттеуші заңнамаға сәйкес OneVision жүйесінің жұмыс істеуін, пайдаланылуын және оған қосылуын қамтамасыз ететін заңды тұлға.
  • OneVision жүйесі - Бағдарламалық-аппараттық кешен, сондай-ақ сервистерді ұсыну үшін OneVision жүйесінің операторы пайдаланатын онымен байланысты құралдар мен ресурстар.
  • Сервис - үшінші тұлғалардың қатысуынсыз Карта ұстаушылардан қабылданған төлемдер бойынша бенефициардың пайдасына соңғы ақша аударымдарын жүзеге асыру кезінде бенефициар (Кәсіпорын) - жеке кәсіпкер, заңды тұлға және төлем қызметтерін жеткізуші (Банк) арасындағы ақпараттық және технологиялық өзара іс-қимылды қамтамасыз ететін қызметтер.
  • Төлем нұсқауы – Тапсырысты орындау есебіне төлемді қабылдау немесе төлеу жөніндегі операцияны жүргізуге сұрау салу.
  • Төлемді қабылдау – Жіберушіден Кәсіпорынның пайдасына ақша аудару.
  • Төлем – Кәсіпорыннан Алушының пайдасына ақша аудару.
  • Операция – төлемді қабылдау немесе төлеу операциясы.
  • Тапсырыс – Кәсіпорын жеткізуге жататын ТЖҚ.
  • ТЖҚ – Кәсіпорынның инфрақұрылымында ұсынылатын тауар және/немесе жұмыс және/немесе қызмет.
  • Кәсіпорын – қызметті заңды тұлға құрмай жүзеге асыратын заңды тұлға немесе жеке тұлға (жеке кәсіпкер), реттеуші заңнамаға сәйкес Тапсырысты ресімдеуді және орындауды қамтамасыз етеді.
  • Жөнелтуші – төлемдерді қабылдау сервисін пайдалана отырып Тапсырысты ресімдеген жеке немесе заңды тұлға.
  • Алушы – төлем сервисін пайдалана отырып Тапсырысты ресімдеген жеке немесе заңды тұлға.
  • Құралдар мен ресурстар – ұйымдастырушылық, ақпараттық, технологиялық, материалдық, зияткерлік, еңбек, қаржылық, құқықтық және өзге де құралдар мен ресурстарды қоса алғанда (бірақ олармен шектелмей): Интернет желісіндегі сайт, үй-жай мен жабдық, ақпараттық жүйе, персонал, ақша қаражаты, тіркеу, лицензиялар, шарттық қатынастар, ережелер мен стандарттар, және басқалары.
  • Кәсіпорынның инфрақұрылымы – Кәсіпорын пайдалануды қамтамасыз ететін құралдар мен ресурстар.
  • Есеп айырысуға қатысушылар – Жіберуші, Алушы, Кәсіпорын, Банк, Жүйе операторы
  • OneVision, есеп айырысудың басқа қатысушылары (қажет болған жағдайда).
  • Төлем әдісі – OneVision жүйесінің операторымен және Шарт бойынша қатынастарда төлем әдісін ұсынатын заңды тұлғаны (банкті немесе өзге ұйымды) қоса алғанда, есеп айырысуға қатысушылар арасында операцияларды жүргізудің авторизациясын және тиісті тәсілін қамтамасыз ететін белгілі бір сауда маркасы бар қаражат пен ресурстардың жиынтығы.
  • Банк – тиісті эквайринг шарты талаптарында төлем карталарын (олардың деректемелерін) пайдалана отырып, Кәсіпорын сайтында Карта ұстаушылардың тауарларды/жұмыстарды/көрсетілетін қызметтерді сатып алу операцияларын жүзеге асыру кезінде Кәсіпорындарға ақша қаражатын қабылдауды және төлеуді жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі.
  • Шарт – www.onevision.kz сайтта орналастырылған One Vision жүйесіне қосылу шарты, Шарттың құрамдас бөліктерін құрайтын Жалпы шарттарды, Арнайы шарттар мен құжаттарды қоса алғанда.
  • Жеке кабинет – OneVision жүйесіндегі Кәсіпорынның мамандандырылған бөлімі, ол Кәсіпорынға сервистер бойынша операциялар, сондай-ақ OneVision жүйесінің өзге де функционалдық мүмкіндіктерін пайдалану туралы ақпаратқа қол жеткізуге мүмкіндік береді.
  • Реттеуші заңнама – Шарт бойынша Тараптардың қатынастарын реттеу мақсатында Арнайы шарттарға сәйкес айқындалған елдің заңнамасы.
  • Тарап – шарттар контекстіне сәйкес OneVision жүйесінің операторы немесе Кәсіпорын.
  • Тараптар – OneVision жүйесінің операторы және Кәсіпорын.
  • Халықаралық төлем әдісі, ХТӘ – «Visa»/«Master Card» сауда белгісімен операцияларды жүргізу тәсілі ретінде карталарды авторизациялауды және қабылдауды қамтамасыз ететін төлем әдісі. Шарт бойынша ХТӘ ретінде өзге де халықаралық және ұлттық Төлем әдістері де көрсетілуі мүмкін, оның ішінде, бірақ олармен шектелмей: «МИР», «Union Pay», «American Express», «Diners Club», «JCB».
  • Қолданылатын талаптар – реттеуші заңнама, қолданылатын Төлем әдістерінің ережелері мен стандарттары, OneVision жүйесі операторының ІНҚ, Шартты қоса алғанда, қабылданған шарттық міндеттемелер.
  • ІНҚ – ішкі нормативтік құжаттар.
  • Операциялар тізілімі– есепті кезеңдегі операциялардың сомалары мен өзге де деректерін көрсете отырып, OneVision жүйесі операторының автоматты түрде қалыптастырылатын есебі.
  • Карта, төлем карточкасы – мұндай төлем карточкасын ұстаушыға төлемдерді, аударымдарды жүзеге асыруға, банкоматтардан қолма-қол ақша алуға, сондай-ақ төлем карточкасының Эмитент-Банкі айқындаған және оның шарттарында басқа да операцияларды жүргізуге мүмкіндік беретін ақпаратты қамтитын банк шотын басқаруға қол жеткізу құралы.
  • Өзге терминдер – мағынасы Арнайы шарттарда, сондай-ақ Шарттың құрамдас бөліктерін құрайтын өзге де құжаттарда айқындалған терминдер.
  • Онлайн сервис – Интернет желісінде бірегей web-мекенжайы бар, Интернет желісі арқылы онлайн-банк операциялары негізінде кредиттік карталарды, банк төлемдерін қоса алғанда, әртүрлі әдістермен электрондық төлемдерді қабылдау үшін онлайн-қызмет көрсетуді қамтамасыз ететін Кәсіпорынның бағдарламалық ресурсы.
 4. Сервистерді ұсыну тәртібі мыналармен айқындалады:

  • Кәсіпорынды OneVision жүйесіне қосу
  • Есептеулер жүргізу
  • Кәсіпорынды OneVision жүйесінен ажырату
 5. Кәсіпорынды OneVision жүйесіне қосу тәртібі келесі шартты кезеңдерден тұрады:

  • Тіркелу
  • Жеке кабинетке кіру
  • Өтінімді толтыру
  • Құжаттар пакетін жинау
  • Тексеру
  • Шартқа қосылу
  • Интеграция
  • Операцияларды өңдеу параметрлерін баптау
  • Тестілеу.
  • «Жауынгерлік режимді» белсендіру
 6. Тіркеу

  • Кәсіпорынwww.onevision.kz. сайтындағы OneVision жүйесіне қосылу үшін тиісті функционалдылықты қолдана отырып, OneVision жүйесіне қосылуға бастамашылық етеді.
  • OneVision жүйесі Кәсіпорынды қосылуға автоматты түрде тіркейді және тіркелу кезінде көрсетілген электрондық пошта мекенжайына растауды жібереді.
 7. Жеке кабинетке кіру:

  • Кәсіпорынды қосылуға тіркеу туралы растамада OneVision жүйесіндегі Кәсіпорынның Жеке кабинетіне кіруге рұқсат беру үшін нұсқаулық, идентификатор (логин) және құпиясөз бар.
  • Осы нұсқаулыққа сүйене отырып, Кәсіпорын Жеке кабинетте авторизацияланады және Өтінімді толтыруға көшеді.
 8. Өтінімді толтыру

  • Кәсіпорын реттеуші заңнамаға және Шарттың талаптарына сәйкес деректерді көрсету арқылы Жеке кабинетте Өтінімді толтырады.
  • Өтінімді толтыруға жәрдемдесу үшін Кәсіпорын OneVision жүйесін қолдау қызметіне өтінімді тіркеу туралы алынған растамада немесе www.onevision.kz сайтында көрсетілген байланыстар бойынша жүгіне алады.
  • Өтінімді толтыруға жәрдемдесу үшін OneVision жүйесінің операторы қосылуға арналған Өтінімде көрсетілген байланыстар бойынша Кәсіпорынмен дербес байланыса алады.
 9. Құжаттар пакетін жинау:

  • Кәсіпорын OneVision жүйесінің операторына осы Шартта көрсетілген талаптарға сәйкес Өтінімді толтыруға байланысты талап етілетін құжаттар пакетін ұсынады:
  • Заңды тұлғалар үшін (минималды пакет):
   • «OneVision» компаниясының төлем шлюзіне Кәсіпорынның қол қойылған сауалнамасы (KYC сауалнамасы);
   • заңды тұлғаны тіркеу/қайта тіркеу туралы куәлік/анықтама (ұсыну күніне өзекті);
   • бірінші басшының жеке басын куәландыратын құжат;
   • бенефициарлық/меншік иесінің/лерінің жеке басын куәландыратын құжат;
   • құрылтай құжаттары және (немесе) бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімінен үзінді көшірме;
   • адамды бірінші басшы лауазымына тағайындау туралы өзекті шешім мен бұйрық;
   • Кәсіпорынның заңды тұлғасының өзекті жарғысы;
   • Егер Кәсіпорын атынан оның өкілі (сенім білдірілген тұлға) әрекет еткен жағдайда, Кәсіпорын өкілі тарапынан тиісті құжаттар мен шарттарға қол қою құқығын және Кәсіпорынның сенім білдірілген тұлғасының жеке басын куәландыратын құжатты қамтитын сенімхатты сұрау қажет;
   • егер қатысушылар екі немесе одан да көп болса, құрылтай шартын сұрау қажет;
   • егер қызмет лицензияланатын болса, лицензияның көшірмесі;
   • егер тауарларды/жұмыстарды/қызметтерді сатуға рұқсат беру құжаттары қажет болған жағдайда, өзекті рұқсат беру құжаттарының көшірмесі.
  • Жеке кәсіпкерлер үшін (минималды пакет):
   • «OneVision» компаниясының төлем шлюзіне Кәсіпорынның қол қойылған сауалнамасы (KYC сауалнамасы);
   • жеке кәсіпкердің жеке басын куәландыратын құжат;
   • адамды жеке кәсіпкер ретінде тіркеу туралы куәлік/талон не дара кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеуден өту фактісін растайтын уәкілетті орган берген құжат;
   • егер қызмет лицензияланатын болса, лицензияның көшірмесі;
   • егер тауарларды/жұмыстарды/қызметтерді сатуға рұқсат беру құжаттары қажет болған жағдайда, өзекті рұқсат беру құжаттарының көшірмесі.
 10. Тексеру

  • OneVision жүйесінің операторы Өтінімнің және құжаттар пакетінің қолданыстағы талаптарға толықтығы мен сәйкестігін тексеруді жүзеге асырады.
  • Қажет болған жағдайда, Қолданылатын талаптарға сәйкес OneVision жүйесінің операторы
  • тексеру үшін Кәсіпорыннан жетіспейтін немесе қосымша құжаттарды сұрайды.
  • OneVision жүйесінің операторы Кәсіпорындарды тексеру нәтижесі туралы хабардар етеді.
 11. Шартқа қосылу:

  • Тексеру нәтижесі оң болған жағдайда Кәсіпорын Шартқа қосылады.
  • Егер Арнайы шарттарда өзгеше тікелей айқындалмаса, Кәсіпорынның OneVision жүйесінің операторына Өтінімді, құжаттар пакетін және Қолданылатын талаптарға сәйкес куәландырылған Шарттың құрамдас бөліктерін құрайтын өзге де талап етілетін құжаттарды ұсынуы шарттарды қабылдауды және Шартқа қосылуды білдіреді.
  • Шарт OneVision жүйесінің операторы Кәсіпорынның Өтінімді, құжаттар пакетін және Қолданыстағы талаптарға сәйкес куәландырылған және тексерудің оң нәтижесіне толық сәйкес келетін Шарттың құрамдас бөліктерін құрайтын өзге де талап етілетін құжаттарды ұсыну фактісін тіркеген сәттен бастап күшіне енеді.
 12. Интеграция:

  • OneVision жүйесінің операторы Кәсіпорынға OneVision жүйесімен интеграциялау жөніндегі құжаттаманы ұсынады және қажет болған жағдайда Кәсіпорынға OneVision жүйесімен интеграциялауды жүзеге асыруға жәрдемдеседі.
  • Кәсіпорын алынған құжаттамаға сәйкес OneVision жүйесімен интеграцияны жүзеге асырады.
 13. Операцияларды өңдеу параметрлерін баптау

  • OneVision жүйесінің операторы Шарттың талаптарына және Қолданылатын талаптарға сәйкес OneVision жүйесінде Кәсіпорынның операцияларын өңдеу параметрлерін баптауды жүзеге асырады.
 14. Тестілеу:

  • Бастапқыда OneVision жүйесінің операторы Кәсіпорын үшін операцияларды жүргізудің сынақ режимін белгілейді.
  • Кәсіпорын OneVision жүйесі арқылы сынақ режимінде операцияларды жүргізеді, OneVision жүйесінің операторына анықталған қателер туралы хабарлайды және Кәсіпорын жағында туындайтын қателерді жояды.
  • OneVision жүйесінің операторы анықталған қателерді жояды және Кәсіпорынға Кәсіпорын жағында туындайтын қателер туралы хабарлайды.
 15. «Жауынгерлік режимді» белсендіру:

  • Операцияларды өңдеу параметрлерін реттегеннен кейін OneVision жүйесінің операторы Кәсіпорынның OneVision жүйесінде операцияларды жүргізудің «жауынгерлік режиміне» өту мүмкіндігін іске қосады.
 16. Есептеулер жүргізу:

  • OneVision жүйесінің операторы OneVision жүйесі арқылы Шарттың арнайы шарттарында көрсетілген OneVision жүйесі операторының транзиттік (мамандандырылған) шотына түскен Кәсіпорынның пайдасына қабылданған төлемдер бойынша ақша қаражатын жинауды жүзеге асырады.
  • OneVision жүйесінің операторы қабылданған төлемдер бойынша ақшалай қаражатты сыйақыны шегергенде, сондай-ақ Шартта көрсетілген мерзімдерде және талаптарда Кәсіпорынның толтырылған және қол қойылған Өтінімінде көрсетілген Кәсіпорынның есеп шотына аударуды жүргізеді.
  • Төлем операциялары Шартта көрсетілген OneVision жүйесі Операторының транзиттік шотына ақша қаражатын аудару арқылы Кәсіпорын толықтыратын Жүйедегі Кәсіпорынның балансы есебінен жүзеге асырылады немесе Кәсіпорынның келісімі бойынша OneVision жүйесінің Операторы OneVision жүйесіне қосылу шартының 16-тармағының 1-тармақшасына сәйкес Кәсіпорынның пайдасына қабылданған Төлемдер бойынша транзиттік шотта жинақталған ақша қаражатынан Төлемдер бойынша қызмет көрсетеді. Жүйеде Кәсіпорын балансын толықтыру Кәсіпорынның қаражаты OneVision жүйесі операторының транзиттік шотына түскен сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады. Кәсіпорын өз қалауы бойынша OneVision жүйесінің операторының атына төлем тапсырмасымен аудару фактісін растай отырып, өз жағында балансын толықтыра алады.
  • OneVision жүйесінің операторы Карта ұстаушыға Карта ұстаушының операция жасағанын және Кәсіпорын Картаны ұстаушыны Карта ұстаушыдан OneVision жүйесі операторының комиссиясы шешілгені туралы тиісті түрде хабардар еткен жағдайда, OneVision жүйесі операторының комиссиясы Карта ұстаушыдан шешілгенін растайтын электрондық құжатты береді. Барлық басқа жағдайларда OneVision жүйесі операторының комиссиясы OneVision жүйесі операторының транзиттік шотына Кәсіпорынның пайдасына қабылданған төлемдер бойынша жиналған ақшалай қаражаттан Шарт талаптарына сәйкес Кәсіпорынмен соңғы өзара есеп айырысуды жүзеге асыру кезінде ұсталады.
  • OneVision жүйесі операторының Төлемдерді қабылдағаны және төлемдерді жүзеге асырғаны үшін сыйақысы қабылданған Төлемдер сомасынан және мөлшері Шарттың арнайы шарттары бөлімінде көрсетілген сәйкесінше төлемдер сомасынан белгілі бір пайыздық мөлшерлемені құрайды және Жүйе автоматты түрде қалыптастыратын Тізілімдер негізінде есептеледі.
  • OneVision жүйесінің операторы ай сайын есепті айдан кейінгі айдың 10 (оныншы) күніне дейін электрондық түрде қалыптастырады және Кәсіпорынның электрондық мекенжайына Тізілімдер негізінде қалыптастырылатын Орындалған жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) актісін жібереді.
  • Кәсіпорын Орындалған жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) актісін алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде Тізілімдерде көрсетілген деректерді салыстырып тексеруді жүзеге асыруға міндетті. Қарсылықтар болмаған жағдайда OneVision жүйесінің операторы осы тармақта көрсетілген мерзімде Орындалған жұмыстар (көрсетілген қызметтер) актісінің 2 (екі) данасына және Орындалған жұмыстар (көрсетілген қызметтер) актісінде көрсетілген сыйақы сомасына шот-фактураға қол қояды және Кәсіпорынға жібереді.
  • Кәсіпорын OneVision жүйесінің операторынан алғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде Тараптар қол қойған Орындалған жұмыстар (көрсетілген қызметтер) актісінің бір данасына мөр басады (бар болса) қол қояды және OneVision жүйесінің операторына жібереді. Екінші данасы Кәсіпорында қалады.
  • Тізілімдерде келтірілген деректермен келіспеген жағдайда Кәсіпорын 5 (бес) жұмыс күні ішінде OneVision жүйесінің операторына салыстырып тексеруді жүзеге асыру үшін дәлелді негіздеме мен растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті.
  • Тізілімдерде келтірілген деректермен келіспеген жағдайда Кәсіпорын 5 (бес) жұмыс күні ішінде OneVision жүйесінің операторына салыстырып тексеруді жүзеге асыру үшін дәлелді негіздеме мен растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті.
  • Кәсіпорынның дәлелді негіздемесі келіп түскен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде OneVision жүйесінің операторы Кәсіпорын анықтаған сәйкессіздіктерді салыстыруды жүзеге асыруға міндетті. Егер салыстырып тексеру кезінде сәйкессіздіктер расталса, OneVision жүйесінің операторы Шарттың осы тармағында белгіленген мерзім ішінде түзетілген деректер негізінде Орындалған жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) актісін қалыптастырады. Бұдан әрі Тараптар Шарттың 16-тармағының 7 және 8-тармақшалары негізінде әрекет етеді.
  • Егер Кәсіпорын 5 (бес) жұмыс күні ішінде OneVision жүйесі операторының атына өз тарапынан қол қойылған Орындалған жұмыстар (көрсетілген қызметтер) актісін немесе Шарттың 16-тармағының 9-тармақшасында көзделген дәлелді негіздемені ұсынбаған жағдайда, орындалған жұмыстар (көрсетілген қызметтер) актісін Кәсіпорын қабылдаған, ал қызметтерді OneVision жүйесінің операторы тиісінше көрсеткен болып есептеледі.
  • Қайтару операциясы OneVision жүйесінің операторы осы Шартта көзделген тәртіппен Кәсіпорынның пайдасына есепке жатқызуға (аударуға) жататын ақша сомасынан қайтарылатын карточкалық операция сомасын шегеру (алу) жолымен жүргізіледі. Бұрын жасалған операция бойынша OneVision жүйесінің операторы ұстаған сыйақы сомасы қайтарылмайды. OneVision жүйесі операторының сервистерін пайдалана отырып, бұрын қабылданған төлемді қайтару операциясына бастамашылық жасағанда OneVision жүйесінің операторы мен Банк арасында белгіленген шарттарға сәйкес комиссия алумен осындай транзакцияны жүзеге асырады.
 17. Кәсіпорынды OneVision жүйесінен ажырату тәртібі келесі шартты кезеңдерден тұрады:

  • Шартты бұзу туралы хабарлама
  • Операцияларды бұғаттау
  • Өзара есеп айырысуларды жүргізу
  • Жеке кабинетке қолжетімділікті жабу
  • Құжаттарды сақтау
 18. Шартты бұзу туралы хабарлама:

  • OneVisionжүйесінен ажыратуға бастамашы болған Тарап екінші Тарапқа Шарттың талаптарына сәйкес Шартты бұзу туралы хабарламаны осындай бұзудың күні мен негіздерін (бар болса) көрсете отырып жібереді.
  • Бұзу мерзімі Шарттың талаптарына сәйкес белгіленеді.
 19. Операцияларды бұғаттау:

  • OneVision жүйесінен ажыратуға бастамашы болған тарап Шартты бұзу туралы хабарлама жіберілген күннен бастап OneVision жүйесі арқылы операциялардың жүргізілуіне тосқауыл қояды.
  • Шартты бұзу туралы хабарлама алған Тарап, егер Арнайы шарттарда өзгеше белгіленбесе, мұндай хабарламаны алған күннен бастап OneVision жүйесі арқылы операциялардың жүргізілуіне тосқауыл қояды.
 20. Өзара есеп айырысуларды жүргізу:

  • OneVision жүйесі арқылы операцияларды жүргізуді бұғаттағаннан кейін Тараптар Шартта белгіленген мерзімде және талаптарда салыстырып тексеруді және кейіннен өзара есеп айырысуды жүргізеді.
 21. Жеке кабинетке қолжетімділікті жабу:

  • Тараптар өзара есеп айырысуларды аяқтаған және Шарт бойынша қабылданған міндеттемелерді орындаған жағдайда Шарт бұзылды деп есептеледі.
  • Шартты бұзғаннан кейін OneVision жүйесінің операторы Кәсіпорынның OneVision жүйесіндегі Жеке кабинетке кіруіне тыйым салады.
 22. Деректер мен құжаттарды сақтау:

  • Шарт бұзылғаннан кейін OneVision жүйесінің операторы Кәсіпорынның деректері мен құжаттарын Арнайы шарттарға және өзге де Қолданылатын талаптарға сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақтайды.
 23. Сервистерді ұсынуға қойылатын талаптар мыналармен айқындалады:

  • Chargeback, Карта ұстаушыға ақшаны қайтару
  • Тараптардың жауапкершілігі
  • Құпиялылық
  • Дауларды реттеу
  • OneVision жүйесін пайдалану үшін Кәсіпорынға қойылатын талаптар
 24. Тараптардың құқықтары мен міндеттемелері мыналармен айқындалады:

  • Кәсіпорын құқықтары
  • Кәсіпорынның міндеттемелері
  • OneVision Жүйесі Операторының Құқықтары
  • OneVision Жүйесі Операторының Міндеттемелері
 25. Кәсіпорын құқықтары:

  • OneVision жүйесінің функционалдығын OneVision жүйесінің операторы Жеке кабинетке кіруді ұсынғаннан кейін пайдалану.
  • OneVision жүйесін пайдалануға байланысты OneVision жүйесінің операторынан техникалық және ақпараттық қолдау алу.
  • OneVision жүйесінің операторымен ынтымақтастық туралы ақпаратты, оның ішінде логотипті, тауар белгісін, фирмалық атауды немесе Қолданылатын талаптарға сәйкес, Тараптардың алдын ала келісу шартымен Кәсіпорын инфрақұрылымында OneVision жүйесінің операторын дараландырудың өзге де құралдарын орналастыру.
  • Қолданыстағы талаптарға сәйкес OneVision жүйесімен өзара әрекеттесуді тоқтату.
  • OneVision жүйесінің операторы Қолданылатын талаптарды бұзған жағдайда шағым жасау және нақты залалды өтеуді талап ету.
 26. Кәсіпорынның міндеттемелері:

  • OneVision жүйесін Шарт талаптарына және Қолданылатын талаптарға сәйкес пайдалану.
  • OneVision жүйесіне қосуды және ажыратуды қоса алғанда, OneVision жүйесін пайдалануға байланысты қажетті сенімді деректер мен ақпаратты OneVision жүйесінің операторына ұсыну.
  • Жеке кабинетке кіру идентификаторының (логинінің) және құпия сөзінің құпиялылығын қамтамасыз ету және оған жауап беру.
  • OneVision жүйесінің операторына Кәсіпорынның Жеке кабинетінде рұқсат идентификаторы мен құпиясөзді және функционалын ықтимал рұқсатсыз пайдалану туралы дереу хабарлау.
  • OneVision жүйесімен өзара әрекеттесу кезінде қолданылатын инфрақұрылымның қауіпсіздігін қамтамасыз ету және оған жауап беру.
  • Қолданылатын талаптарға сәйкес тергеу жүргізу кезінде көмек көрсету және қажетті ақпарат беру.
  • OneVision жүйесін Қолданылатын талаптарға сәйкес заңсыз қызметте пайдаланбау, оның ішінде, бірақ ағымдағы шарттармен шектелмей, OneVision жүйесінің операторы ұсынатын қызметтерге қатысты үшінші тұлғаларды адастыратын және OneVision жүйесінің операторының іскерлік беделіне тікелей немесе жанама нұқсан келтіруге қабілетті іс-әрекеттер жасамау.
  • OneVision жүйесіндегі операциялардан түсетін кірістерді дербес есепке алу және өз юрисдикциясындағы елдің заңнамасына сәйкес салықтарды төлеу.
  • OneVision жүйесінде қолма-қол ақшаның теріс балансына жол бермеу.
  • OneVision жүйесінде жүргізілген тоқтатылған және/немесе даулы операциялар үшін толық жауап беру.
  • OneVision жүйесі операторының талабы бойынша Кәсіпорынның Қолданылатын талаптарды бұзуы нәтижесінде, оның ішінде Шартты бұзған күннен бастап күнтізбелік 180 (жүз сексен) күн ішінде төлем әдісімен салынған айыппұл санкциялары бойынша келтірілген расталған нақты залалды өтеуге міндетті.
  • OneVision жүйесінің операторының Шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзуымен тікелей байланысты емес кез келген талаптарды өз бетінше шешу.
  • OneVision жүйесінің операторы ұсынған операцияларды жүргізу шарттары туралы ақпаратты орналастыру.
  • Шарт бойынша өз құқықтары мен міндеттемелерін OneVision жүйесі операторының жазбаша келісімінсіз Шарт бойынша тарап болып табылмайтын үшінші тұлғаларға бермеуге тиіс.
  • Шарт бойынша міндеттемелерді толық және уақтылы орындау үшін елеулі маңызы бар барлық өзгерістер туралы жазбаша түрде уақтылы хабардар ету.
  • Осымен Кәсіпорын, егер реттеуші заңнаманың талаптарына сәйкес қажет болса, ТЖҚ іске асыру жөніндегі қызметті жүзеге асыру үшін тиісті түрде ресімделген және қолданыстағы лицензияларға, рұқсаттарға, өкілеттіктерге ие екендігін мәлімдейді және кепілдік береді.
 27. OneVision жүйесі операторының құқықтары:

  • Қызметтерді ұсыну үшін Кәсіпорын ұсынған деректер мен ақпаратты пайдалану.
  • Логотипті, тауар белгісін, фирмалық атауды немесе Кәсіпорынды дараландырудың өзге де құралдарын қоса алғанда, Кәсіпорынмен ынтымақтастық туралы ақпаратты Тараптар арасында алдын ала келісу шартымен қолданылатын талаптарға сәйкес OneVision жүйесінің операторы пайдаланатын құралдар мен ресурстарда орналастыру.
  • Шарттың талаптарын біржақты тәртіппен, жұмыс істеу тәртібі мен шарттарын, сондай-ақ Қолданылатын талаптарға сәйкес OneVision жүйесінің функционалдық мүмкіндіктерін айқындау және оларға өзгерістер енгізу.
  • Кәсіпорынның Жеке кабинетінің функционалдығын өзгерту, кеңейту немесе шектеу, сондай-ақ қолданыстағы талаптарға сәйкес Кәсіпорынның жеке кабинетке кіруіне тыйым салу.
  • OneVision жүйесінің жұмыс істеуін және/немесе Кәсіпорын ақаулар, қателер мен ақаулар анықтаған не Қолданылатын талаптарды бұзған жағдайда, сондай-ақ рұқсатсыз кірудің алдын алу немесе болдырмау және күдікті немесе алаяқтық операцияларды жүргізу мақсатында сервистерді ұсынуды тоқтата тұру.
  • Кәсіпорыннан деректер мен ақпаратты сұрату, сондай-ақ сервистерді ұсынуға байланысты қажетті өзге де шараларды қабылдау.
  • Кәсіпорынға шағым жасау және Кәсіпорын Қолданылатын талаптарды бұзған жағдайда нақты залалды өтеуді талап ету.
  • Шартта көзделген комиссиялық сыйақыны алу.
  • OneVision жүйесіндегі Кәсіпорынның балансынан Шарт бойынша OneVision жүйесінің Операторы алдындағы Кәсіпорынның орындалмаған міндеттемелерінің сомасын/сомаларын акцептсіз есептен шығару.
  • Сәйкессіздіктер анықталған жағдайда Кәсіпорыннан Шарт бойынша есеп айырысуларды аралық салыстырып тексеруді талап ету.
  • OneVision жүйесінің операторы осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін өз құқықтары мен өкілеттіктерінің бір бөлігін үшінші тұлғаларға беруге құқылы. OneVision жүйесінің операторының осы Шарт бойынша өз құқықтары мен өкілеттіктерін беруі OneVision жүйесінің операторын ол бойынша міндеттемелерді орындаудан босатпайды және OneVision жүйесінің операторынан осы Шарт бойынша міндеттемелерді бұзғаны үшін жауапкершілікті алып тастамайды.
  • Кәсіпорыннан (оның өкілінен) Кәсіпорынды (оның өкілін) тиісінше тексеру және сәйкестендіру, бенефициарлық меншік иесін анықтау үшін қажетті мәліметтер мен құжаттарды ұсынуды, сондай-ақ салықтық резиденттік, қызмет түрі мен жасалатын операциялардың қаржыландыру көзі туралы мәліметтерді, операцияларды жүргізуге байланысты құжаттарды, сондай-ақ Кәсіпорын жүргізетін төлем операциялары мен жүзеге асырылатын төлемдердің заңнамаға сәйкестігін тексеру үшін қажетті құжаттарды ұсынуды талап ету.
  • «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік-құқықтық актілерінде және Халықаралық төлем жүйелерінің (бұдан әрі - ХТЖ) ережелерінде көзделген жағдайларда Кәсіпорынға іскерлік қатынастарды жалғастырудан, сервистер бойынша операциялар жүргізуден және/немесе Кәсіпорын операцияларын тоқтата тұрудан бас тарту.
  • Алаяқтықтың не ақпараттық жүйелерді пайдалануға және/немесе заңнамада сатуға тыйым салынған тауарларды/жұмыстарды/көрсетілетін қызметтерді сатуға байланысты осындай Кәсіпорынның өзге де заңсыз қызметінің ықтимал фактілері туралы негізделген болжамдар болған кезде Кәсіпорынға қатысты даулы жағдай анықталғанға/реттелгенге дейін Шарт бойынша міндеттемелерді орындауды тоқтата тұру.
  • Кәсіпорынды жазбаша хабардар ете отырып, алаяқтық операцияларға күдік туындаған жағдайда, OneVision жүйесі арқылы Кәсіпорынның Онлайн сервистерінде жүргізілген Операциялар бойынша ақша қаражатын есептеу мерзімін біржақты тәртіппен өзгерту.
  • Кәсіпорынды міндетті түрде хабардар ете отырып, алаяқтық операцияларға күдік туындаған жағдайда транзакциялық, тәуліктік, айлық лимиттің мөлшерін біржақты тәртіппен өзгерту.
  • OneVision жүйесінің операторы және/немесе банк және/немесе ХТЖ кез келген төлемдер мен төлемақыларды қате, қайталанған, күдікті, сондай-ақ расталған алаяқтық операциялар деп таныған жағдайда OneVision жүйесінің операторы мұндай төлемдердің және/немесе төлемақылардың күшін жоюға құқылы.
  • Кәсіпорынды кемінде 10 (он) жұмыс күні бұрын алдын ала жазбаша хабардар ету шартымен Өтінім бойынша сыйақы мөлшерін өзгерту. OneVision жүйесінің операторы көрсететін қызметтердің құны бойынша жаңа шарттар және/немесе Шарттың осы тармағына сәйкес қызметтер көрсету шарттары күшіне енген күнге дейін Кәсіпорынның жазбаша қарсылықтары болмаған жағдайда OneVision жүйесінің операторы Өтінімге қосымша келісіммен бекітілетін қызметтер құны және/немесе қызметтер көрсету шарттары бойынша жаңа шарттарға сәйкес қызметтер көрсетуді жалғастырады. Кәсіпорын OneVision жүйесі операторының сыйақы мөлшерінің өзгеруіне келіспеген жағдайда, Тараптар арасында өзара есеп айырысулар міндетті түрде жүзеге асырылған жағдайда, өзгерістер күшіне енген сәттен бастап Тараптар Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы.
 28. OneVision жүйесі операторының міндеттемелері:

  • Қолданылатын талаптарға сәйкес көзделген OneVision жүйесінің жұмысын тоқтата тұру жағдайларын қоспағанда, OneVision жүйесінің тәулік бойы үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету.
  • OneVision жүйесінің жұмыс істеуін қалпына келтіру бойынша қажетті шараларды дереу қабылдау және Кәсіпорынды OneVision жүйесінің жұмыс істеуін тоқтата тұрудың себептері мен мерзімдері туралы хабардар ету.
  • Операцияларды жүргізу кезінде қауіпсіздіктің тиісті жағдайларын, оның ішінде құпиялылықты және Қолданылатын талаптарға сәйкес дербес деректерді қорғауды қамтамасыз ету.
  • Сервистерді ұсынуға байланысты ақпараттық және техникалық қолдауды қамтамасыз ету.
  • OneVision жүйесінің операторының қолданыстағы талаптарды бұзуы нәтижесінде Кәсіпорынның талабы бойынша расталған нақты залалды өтеу.
 29. Chargeback, (Карта ұстаушыға ақшаны қайтару):

  • OneVision жүйесінің операторы/Банк Chargeback алған жағдайда OneVision жүйесінің операторы Кәсіпорынға тауарларды/жұмыстарды/қызметтерді жеткізу жөніндегі міндеттемелердің орындалғанын растайтын құжаттарды ұсыну туралы жазбаша талаппен (қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде) жүгінеді.
  • Кәсіпорын OneVision жүйесінің операторына Шарттың талаптарына сәйкес OneVision жүйесінің операторы талап еткен құжаттарды Шарттың арнайы талаптарында көрсетілген мерзімде ұсынуы тиіс.
  • Кәсіпорыннан Шарт талаптарына сәйкес OneVision жүйесінің операторына/Банкке ұсыну үшін қажетті құжаттар болмаған кезде не оларды Шарттың 29-тармағының 1,2-тармақшасында көрсетілген мерзімде ұсынбаған жағдайда не егер Кәсіпорын Карта ұстаушының алдында Кәсіпорынның өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған фактісімен келіскен жағдайда, не егер Транзакцияны ХТЖ/Банк сөзсіз алаяқтық деп таныған болса, OneVision жүйесінің Операторы өз қаражаты есебінен Карта ұстаушыға қайтарылатын транзакция сомасын қайтарады және кейіннен бұл соманы Кәсіпорынның шотына аударылатын ақша есебінен ұстайды. Кәсіпорын осымен OneVision жүйесінің операторының OneVision жүйесінің операторы не Банк Карта ұстаушыға қайтарған Транзакция сомасын Кәсіпорынның шотына аударуға жататын ақша қаражаты есебінен ұстап қалуға өзінің келісімін білдіреді.
  • OneVision жүйесінің операторының Кәсіпорынның шотына Транзакциялар бойынша ақша аударуы мұндай Транзакциялардың санкциялануын түпкілікті және сөзсіз мойындауды білдірмейді. Мұндай транзакциялар Қазақстан Республикасының заңнамасына, шартқа және/немесе ХТЖ ережелеріне сәйкес санкцияланбаған деп танылуы мүмкін. Осымен Кәсіпорын транзакцияны алаяқтық деп танумен байланысты барлық тәуекелдерді өзіне алады және OneVision жүйесінің операторы Chargeback алған жағдайда жүйесінің операторына ақшаны сөзсіз қайтаруға міндеттенеді. Бұл ретте OneVision жүйесінің операторы қызмет көрсеткені үшін алған комиссия қайтарылмайды.
  • Банк, OneVision жүйесінің операторы санкциялануы Банкте, OneVision жүйесінің операторында күдік туғызатын транзакцияларды анықтаған жағдайда, OneVision жүйесінің операторы OneVision жүйесінің операторының Интернет-төлемдер жүйесі арқылы карталарды пайдалана отырып, Кәсіпорынның Онлайн сервисінде тауарларға/жұмыстарға/қызметтерге ақы төлеу бойынша төлемдерді және Кәсіпорынның шотына осындай Транзакциялар бойынша ақша аударуды тоқтата тұруға құқылы. Ақшаны есептеуді тоқтата тұру Транзакциялардың санкциялануын тергеу мерзіміне, бірақ Транзакция жасалған сәттен бастап күнтізбелік 180 (жүз сексен) күннен аспайтын мерзімге жүзеге асырылады.
  • ХТЖ Транзакциялар рұқсат етілмеген деп таныған жағдайда, Банкке,
  • OneVision жүйесінің операторына ХТЖ санкциялары тағайындалғанға дейін, OneVision жүйесінің операторы орындалуды қамтамасыз ету мақсатында рұқсат етілмеген Транзакциялар бойынша сомаларды Кәсіпорынның шотына аудармауға құқылы.
  • Егер Транзакциялар бойынша санкциялар тағайындау үшін ХТЖ талаптарында көзделген мерзімдер аяқталғанға дейін мұндай санкциялар тағайындалса, OneVision жүйесінің операторы ХТЖ-ға Кәсіпорын қаражаты есебінен рұқсат етілмеген транзакциялар сомасын өтейді.
  • Егер Транзакциялар бойынша санкциялар тағайындау үшін ХТЖ талаптарында көзделген мерзімдер өткеннен кейін OneVision жүйесінің операторына мұндай санкциялар тағайындалмаса не егер ХТЖ OneVision жүйесінің операторы Шарттың осы тармағына сәйкес ұстаған сомалары бойынша транзакциялардың санкцияланғанын мойындаса, OneVision жүйесінің операторы ұсталған қаражатты Кәсіпорынның шотына қайтаруға міндеттенеді.
  • Егер Chargeback сомасы көрсетілген пайыздан асатын күннің алдындағы Кәсіпорынға қатысты барлық Транзакциялар сомасының 0,4% (нөл бүтін оннан төрт пайызынан) асқан жағдайда, OneVision жүйесінің операторы Транзакцияларды өңдеуді (Кәсіпорынның шоттарына ақша аударуды қоса алғанда) күнтізбелік 180 (жүз сексен) күнге дейінгі мерзімге тоқтата тұруға құқылы.
  • Күмәнді карточкалық операциялар бойынша ХТЖ есептерінде ақпарат және/немесе Кәсіпорынның Транзакциялары бойынша Chargeback саны бір жыл ішінде Кәсіпорынның барлық Транзакциялары сомасының 5%-нан асқан жағдайда, OneVision жүйесінің операторы Кәсіпорынның шотына ақша аударуды қоса алғанда, Кәсіпорынның транзакцияларын өңдеуді тоқтатуға құқылы.
  • Төленген тауарлар/қызметтер/ жұмыстар бойынша Карта ұстаушыға ақшаны ішінара немесе толық қайтару қызметі қайтару операциясын қалыптастыру жолымен жүргізіледі. Карта ұстаушыға қаражатты қайтаруға, сондай-ақ қолма-қол немесе қолма-қол ақшасыз нысанда өзге жолдармен өтемақы төлеуге жол берілмейді. Қайтару операциясы OneVision жүйесінің операторы алдында Кәсіпорында Төлем сомасын қайтару бойынша міндеттеменің туындағанын растау болып табылады.
  • OneVision жүйесінің операторы Chargeback және/немесе Карта ұстаушыға ақшаны қайтаруға бастамашылық жасалған бұрын жасалған төлем бойынша ұстаған сыйақы сомасы қайтаруға жатпайды.
 30. Тараптардың жауапкершілігі мыналармен айқындалады:

  • Тараптардың жауапкершілігі
  • Жауапкершілікті шектеу
  • Форс-мажор
 31. Тараптардың жауапкершілігі:

  • Кәсіпорын OneVisionжүйесінің операторы алдында Онлайн сервисті басқаруға рұқсаты бар тұлғалардың Шарт талаптарын бұза отырып OneVision жүйесі арқылы жасалған төлемдер мен төлемақыларға қатысты іс-әрекеттері, сондай-ақ OneVision жүйесінің операторы мен есеп айырысуға Қатысушыларға қарсы бағытталған іс-әрекеттері үшін толық көлемде жауапты болады.
  • OneVision жүйесінің операторы OneVision жүйесін басқаруға рұқсаты бар тұлғалардың Шарт талаптарын бұза отырып OneVision жүйесі арқылы жасалған төлемдер мен төлемақыларға қатысты іс-әрекеттері, сондай-ақ есеп айырысуға қатысушыларға бағытталған іс-әрекеттері үшін Кәсіпорын алдында толық көлемде жауапты болады.
  • Кәсіпорын OneVision жүйесінің операторына және Кәсіпорынның OneVision жүйесі арқылы қызметті жүзеге асыруды қоса алғанда, өз қызметін жүзеге асыруда Қолданылатын талаптарды сақтамауы нәтижесінде үшінші тұлғаларға келтірілген залалдар үшін толық көлемде жауапты болады.
  • OneVision жүйесінің операторы OneVision жүйесінің операторының өз қызметін жүзеге асыруда, соның ішінде өзінің OneVision жүйесі арқылы қызметті жүзеге асыруда Қолданылатын талаптарды сақтамауы нәтижесінде үшінші тұлғаларға, Кәсіпорынға келтірілген залалдар үшін толық көлемде жауапты болады.
  • OneVision жүйесінің операторында Кәсіпорынның Карта ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамауы себебінен Карта ұстаушылар ұсынған өтініштерге байланысты Кәсіпорынның әрекетіне немесе әрекетсіздігіне байланысты қандай да бір залал туындаған жағдайда, Кәсіпорын бұл залалды толық көлемде өтеуге міндеттенеді.
  • OneVision жүйесінің операторында Кәсіпорынның OneVision жүйесінің операторы алдындағы өз міндеттемелерін тиісінше және (немесе) уақтылы орындамауы себебінен Кәсіпорынның әрекетіне немесе әрекетсіздігіне байланысты қандай да бір нақты келтірілген залалдар туындаған жағдайда, Кәсіпорын осы залалдарды толық көлемде өтеуге міндеттенеді.
  • Тараптар қолданыстағы Қолданылатын талаптарға сәйкес Шартта көрсетілген құпия ақпаратты жария еткені немесе жоғалтқаны үшін жауапты болады.
  • Кәсіпорын OneVision жүйесінің операторына OneVision жүйесінің операторы шеккен кез келген залалды өтеуге міндетті, егер мұндай залал Кәсіпорынның Қолданылатын талаптарға сәйкес сатуға тыйым салынған және ХТЖ ережелеріне сәйкес Интернет арқылы сатуға тыйым салынған ТЖҚ-ны сатумен байланысты болса.
  • Кәсіпорын OneVision жүйесінің операторына Кәсіпорынның кінәсінен ХТЖ бұзушылықтары шеңберінде айыппұлдардан туындаған айыппұлдар мен шығындарды өтеуге міндетті.
  • Егер Тараптардың бірінің әрекеттері екінші Тарапқа залал келтіруге (нақты залалды және жоғалған пайданы қоса алғанда) және/немесе іскерлік беделге нұқсан келтіруге әкеп соқтырған жағдайда, кінәлі Тарап зардап шеккен Тарапқа келтірілген залалды/зиянды өтейді, олардың сомасы зардап шеккен Тарап қойған жазбаша шағымда көрсетіледі және екі Тарап қол қойған келісу актісімен түзетілуі мүмкін.
  • Тараптар әрбір жеке жағдайда залалды және/немесе зиянды өтеу тәртібін белгілейді.
 32. OneVision жүйесінің операторы мынадай жағдайларда Кәсіпорын алдында жауап бермейді:

  • Кәсіпорын үшінші тұлғаларға Жеке кабинетіне кіруге рұқсат берген жағдайда немесе құпиялылық міндеттемелерін өзге де бұзған жағдайда.
  • Жеке кабинетке кіру және/немесе OneVision жүйесімен өзара әрекеттесу кезінде зиянды бағдарламалық жасақтама болған жағдайда.
  • OneVision жүйесін пайдалана отырып, Кәсіпорын жасасатын ТЖҚ жеткізу жөніндегі мәмілелерге немесе өзге де мәмілелерге қатысты кез келген даулар болған жағдайда.
  • OneVision жүйесін пайдалана отырып, Кәсіпорынның мәмілелері бойынша есептілікке немесе салық салуға қатысты Кәсіпорынға салық, реттеуші және құқық қорғау органдарының талаптары болған жағдайда.
  • OneVision жүйесі операторының қасақана әрекеттері немесе әрекетсіздігі себебінен болмаған аппараттық немесе бағдарламалық құралдардың жұмысындағы ақаулар мен қателерге байланысты OneVision жүйесі уақытша жұмыс істемеген жағдайда (соның ішінде, бірақ олармен шектелмей, электр қуаты мен байланыс желілерінің ажыратылуы немесе бүлінуі, бағдарламалық жасақтаманың, Интернет-провайдерлердің, Төлем жүйелерінің, Банктің және басқалардың жұмысындағы ақаулар үшінші тұлғалар қамтамасыз ететін және қызмет көрсететін байланыс және коммуникация арналары).
  • Кәсіпорынның дұрыс емес деректер мен ақпаратты ұсынуына не жаңартылған деректер мен ақпаратты бермеуіне байланысты Кәсіпорынмен байланысу мүмкін емес болған жағдайда.
  • Кәсіпорын Шарт талаптарының өзекті нұсқасымен немесе Қолданылатын талаптармен таныспаған жағдайда.
  • Кәсіпорын немесе Кәсіпорынның клиенттері Қолданылатын талаптарды бұзған жағдайда.
  • Кәсіпорын Жеке кабинетте өкімдерді дұрыс емес немесе қате қалыптастырған жағдайда.
  • OneVision жүйесінің операторына Төлем нұсқауы қате немесе дұрыс емес берілген жағдайда.
  • Төлем нұсқауының деректері дұрыс толтырылмаған/OneVision жүйесінің операторына дұрыс емес деректер ұсынылған жағдайда.
  • нақты залал шегінен шығатын жанама залалдар болған жағдайда, оның ішінде: келісімшарттарды, клиенттерді, уақытты, деректерді, беделді немесе басқа ресурстарды жоғалтудан және/немесе алмаудан жоғалған пайда.
  • Кәсіпорынның ақпараттық ресурстарында орналастырылған ақпарат дұрыс емес болған жағдайда.
 33. Форс-мажор:

  • Тараптардың ақшалай міндеттемелерін қоспағанда, осы жағдайлар осы Шарт бойынша міндеттемелердің орындалуына тікелей әсер еткен жағдайда, осы Шарт бойынша еңсерілмейтін күш мән-жайларының (бұдан әрі - Форс-мажор) әрекетіне байланысты міндеттемелердің орындалмағаны үшін Тараптардың ешқайсысы жауапты болмайды. Бұл жағдайда шарттық міндеттемелерді орындау мерзімі көрсетілген мән-жайлардың әрекет ету уақытына ұзартылатын болады.
  • Осы Шарттың мақсаттары үшін Форс-мажор Тараптардың ақылға қонымды бақылауынан тыс және Форс-мажор туралы мәлімдейтін Тарап соғыстар, тәртіпсіздіктер, ереуілдер, көліктік кідірістер, өрттер, жарылыстар, су тасқыны, осы Шартты орындауға тыйым салатын кез келген мемлекеттік органның шешімі, еңсерілмейтін күштің басқа да мән-жайлары, оқиға болған жерге қарамастан, дүлей зілзалалар және т.б. сияқты барлық ықтимал күш-жігерге қарамастан, алдын алуға, еңсеруге немесе шектеуге қабілетсіз еңсерілмейтін күштің кез келген міндеттемелерін білдіреді. Тараптар Форс-мажор кез келген Тараптың немесе оның өкілдерінің, еншілес ұйымдардың, мердігерлердің, агенттердің, қызметкерлердің немесе лауазымды адамдардың абайсыздығынан немесе қасақана әрекеттерінен туындаған мән-жайларды қамтымайды деп келіседі.
  • Еңсерілмейтін күштің әрекеті салдарынан өз міндеттемелерін орындамайтын тарап күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде екінші Тарапқа осындай мән-жайлар және олардың осы Шарт бойынша міндеттемелердің орындалуына әсері туралы хабарлауға тиіс. Хабарламау немесе уақтылы хабарламау Тарапты осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны үшін жауапкершіліктен босататын негіз ретінде еңсерілмейтін күштің кез келген мән-жайына сілтеме жасау құқығынан айырады.
  • Форс-мажор туралы хабарламада оның осы Шарттың орындалуына әсері туралы егжей-тегжейлі сипаттама болуы керек
  • және осындай жағдайлардың ұзақтығының болжамды кезеңі, екінші Тараптың шығындарын немесе залалын азайту және осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындау қабілетін қалпына келтіру үшін Тараптың қабылдаған барлық іс-әрекеттерінің сипаттамасы көрсетілуі керек. Егер Форс-мажор мән-жайлары жалпыға белгілі сипатта болса, осы Шарт шеңберінде олар құжаттамалық растауды талап етпейді.
  • Егер еңсерілмейтін күш жағдайлары 1 (бір) ай бойы күшінде болса,
  • осы Шартты кез келген Тарап екінші Тарапқа жазбаша хабарлама жіберу арқылы бұза алады. Бұл жағдайда Тараптар жоғарыда көрсетілген мән-жайлар бойынша осы Шартты бұзудың болжамды күніне дейін күнтізбелік 10 (он) күн ішінде түпкілікті өзара есеп айырысуды жүргізуге міндеттенеді.
 34. Құпиялылық:

  • Тараптар Шарт бойынша міндеттемелердің орындалуына байланысты Тараптардың әрқайсысының атынан ақпарат алуға және беруге уәкілетті тараптардың жауапты тұлғаларын қоспағанда, Тараптардың әрқайсысы үшін құпия болып табылатын, Шартты орындау барысында алынған мәліметтерді жария етпеу міндеттемелерін өзіне қабылдайды. Шарттағы құпия ақпарат деп жария етілуі Тараптардың кез келгенінде шығындардың туындауына және/немесе іскерлік беделіне әсер етуі мүмкін жалпыға қолжетімді емес мәліметтер, оның ішінде клиенттер, операциялардың сомалары мен көлемі, комиссиялық сыйақы және Тараптардың өзге де коммерциялық ақпараты туралы ақпарат түсініледі.
  • Шарт жасасу фактісі және Шарттың мәні құпия ақпарат болып табылмайды.
  • Құпия ақпарат үшінші тұлғаларға Шарттың талаптарын орындау үшін Қолданылатын талаптарда белгіленген тәртіппен немесе ақпарат жария етілуі мүмкін Тараппен алдын ала жазбаша келісім бойынша ғана берілуі мүмкін (ақпараттың сипатын, үшінші тұлғаны, мақсаттарды, себептерді және ақпаратқа қатысты өзге де маңызды сәттерді көрсете отырып).
  • Шарттың қолданылуы тоқтатылған жағдайда Тараптар ақпаратты берген тараптардан тиісті Тараптың жазбаша рұқсатынсыз алынған ақпаратты өз мүдделеріне және/немесе үшінші тұлғалардың мүдделеріне жария етпеуге және пайдаланбауға міндеттенеді.
 35. Дауларды реттеу:

  • Шарттың талаптарында көзделмеген барлық жағдайларда Тараптар Арнайы шарттарда айқындалған реттеуші заңнаманы басшылыққа алады.
  • Шарттан немесе оған байланысты туындайтын барлық даулар мен келіспеушіліктер мүмкіндігінше Тараптар арасындағы келіссөздер арқылы шешілетін болады.
  • Шағым беру тәртібі Қолданылатын талаппен қарастырылған.
  • Егер Тараптар келісімге келмесе, даулар мен келіспеушіліктер Шарттың Арнайы талаптарында айқындалған сот сатысында шешілуге тиіс.
  • Тараптар Тараптар ұсынатын деректер мен ақпарат жазбаша немесе электрондық нысанда Шартқа байланысты кез келген даулар мен келіспеушіліктерді қарау кезінде назарға алынатынына келіседі.
 36. Міндеттемелердің қолданылу мерзімі және тоқтатылуы:

  • Егер Арнайы шарттарда өзгеше белгіленбесе, Шарт белгісіз мерзімге жасалады.
  • Тараптар өздерінің банктік және почта деректемелерінің өзгергені туралы, сондай-ақ Шарт Тараптарының міндеттемелерді орындауына елеулі түрде әсер етуі мүмкін өзінің заңды мәртебесінің кез келген өзгерістері туралы бір-біріне дереу хабарлауға міндеттенеді. Хабарламаны алған сәтке дейін бұрын берілген деректемелер бойынша орындалған міндеттемелер тиісінше орындалған болып есептеледі. OneVision жүйесінің операторы өзара есеп айырысуды дұрыс жүзеге асырмауға байланысты жауапкершіліктен босатылады, егер бұл аударым банктік деректемелердің дұрыс көрсетілмеуіне және\немесе Кәсіпорын тарапынан олардың өзгеруі туралы уақтылы хабарламауына байланысты болса.
  • Егер Арнайы шарттарда өзгеше белгіленбесе, Шарт Тараптардың кез келгенінің бастамасы бойынша басқа Тарапты алдын ала хабардар ете отырып, болжамды бұзу күніне дейін күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын және Тараптар өзара есеп айырысулар жүргізген жағдайда бұзылуы мүмкін. Тараптар Шартты бұзу туралы хабарламаны алған сәттен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімде салыстырып тексеру нәтижесінде анықталған есеп айырысуларды салыстырып тексеруді және ақшалай міндеттемелерді өтеуді жүргізеді.
  • Тараптар Шарт бойынша барлық міндеттемелерді орындаған жағдайда Шарт бұзылған болып есептеледі. Бұл ретте Кәсіпорынның OneVision жүйесінің операторына Кәсіпорынның қолданылатын талаптарды бұзуы нәтижесінде төлем әдісімен салынған айыппұл санкциялары бойынша расталған нақты залалды өтеу жөніндегі міндеттемелері Шарт бұзылған күннен бастап күнтізбелік 180 (жүз сексен) күн ішінде күшін сақтайды.
  • Кәсіпорынның өтініші бойынша Шарттың қолданылуы күнтізбелік 10 (он) күннен аспайтын мерзімге тоқтатыла тұруы мүмкін. Тоқтата тұру талаптары мен Шарттың қолданылуын қайта бастау жөніндегі іс-қимылдар тәртібін қамтитын Кәсіпорын өтінішіне OneVision жүйесі операторының жазбаша келісімі Шарттың қолданылуын тоқтата тұру үшін негіз болып табылады.
  • Шарт OneVision жүйесі операторының бастамасы бойынша біржақты тәртіппен Шарттың 36-тармағының 3-тармақшасында көзделген мерзімдерді сақтамай, төлем сервистері мен эквайер банк мұндай бас тартудың себебіне қарамастан Кәсіпорынның төлемдері мен төлемақыларын қабылдауға қызмет көрсетуден бас тартқан жағдайда бұзылуы мүмкін.
  • Кәсіпорын Шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзған жағдайда, Шарт OneVision жүйесі операторының бастамасы бойынша біржақты тәртіппен Шарттың 36-тармағының 3-тармақшасында көзделген мерзімдерді сақтамай бұзылуы мүмкін.
  • Кәсіпорын жасаған операцияларды зерделеу процесінде осы Шарт шеңберіндегі іскерлік қатынастарды Кәсіпорын қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) немесе терроризмді қаржыландыру мақсатында пайдаланады деген күдік туындаған жағдайда, Шарт OneVision жүйесі операторының бастамасы бойынша Шарттың 36-тармағының 3-тармақшасында көзделген мерзімдерді сақтамай, біржақты тәртіппен бұзылуы мүмкін.
  • Шартты біржақты тәртіппен бұзған жағдайда бастамашы Тарап Шартты бұзу туралы хабарламаны тапсыру туралы хабарламамен немесе курьермен жазбаша түрде пошта арқылы жібереді. Екінші Тарап мұндай хабарламаны алған сәттен бастап Шарт бұзылған болып есептеледі.
  • Шарт біржақты тәртіппен бұзылған жағдайда OneVision жүйесінің операторы Тарапқа Шартты бұзу туралы хабарлама берілген күні Кәсіпорынды Жүйеден ажыратады.
 37. OneVision жүйесін пайдалану үшін Кәсіпорынға қойылатын талаптар келесідей анықталады:

  • Тыйым салынған ТЖҚ тізбесі
  • Кәсіпорынның инфрақұрылымына қойылатын талаптар
 38. Тыйым салынған ТЖҚ тізбесі:

  • деректер мен ақпаратты заңсыз пайдалануға және/немесе пайдаланушыға зиян келтіруге бағытталған кодты қамтитын бағдарламалық жасақтама (соның ішінде, бірақ олармен шектелмей: пайдаланушының есептік жазбасын бұзу; рұқсатсыз тұтастықты бұзу және/немесе деректер мен ақпаратты жою және/немесе өзгерту және / немесе көшіру);
  • қоғамдық мораль мен тәртіп нормаларын бұзатын кез келген өнімдер немесе қызметтер (оның ішінде, бірақ олармен шектелмей: жезөкшелік және порнографиялық материалдар; ұлтаралық, этникалық, нәсілдік немесе діни алауыздықты, кемсітушілікті, зорлық-зомбылықты, терроризмді, зиян келтіруді насихаттауға бағытталған материалдар; жеке және заңды тұлғалардың құпиялылығын, ар-намысын, қадір-қасиетін және іскерлік беделін бұзатын ақпаратты тарату);
  • қаруды, есірткі және психотроптық заттар мен прекурсорларды заңсыз тарату;
  • зияткерлік меншік объектілерін, сондай-ақ мемлекеттік, коммерциялық, банктік және өзге де қорғалатын ақпаратты заңсыз пайдалануға байланысты кез келген өнім немесе қызметтер;
  • талап етілетін рұқсаттар (лицензиялар) болмай көрсетілетін кез келген өнім немесе қызметтер;
  • қылмыстық жолмен алынған ақшаны және (немесе) өзге де мүлікті заңдастыруға (жылыстатуға), сондай-ақ терроризмді, экстремистік қызметті қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға бағытталған кез келген өнім немесе қызметтер;
  • балалар порнографиясы және кәмелетке толмағандардың қатысуымен жыныстық сипаттағы басқа материалдар; төлем жүйелерінің ережелерімен тыйым салынған ересектерге арналған басқа контент;
  • әскери мақсаттағы өнімдер және клиент тұратын елде қару деп танылған және уәкілетті мемлекеттік органдар тарапынан лицензия/рұқсат алуды талап ететін кез келген қару. Осы тармаққа тыйым салу бұрыш спрейлеріне, электрошокерлерге, сондай-ақ қару ретінде қабылдануы мүмкін кез келген тауарларға, соның ішінде әскери мақсаттағы өнім мен қарудың дәл көшірмелеріне (оның ішінде арбалеттерге, мылтықтарға, пышақтарға және олардың дәл көшірмелеріне) қолданылады. Әскери мақсаттағы өнім деп сондай-ақ мемлекеттік билік өкілдерімен байланысты ішкі істер органдары мен ведомстволардың қызметкерлері үшін кез келген тауарлар/жұмыстар/қызметтер; мемлекеттік қызметтер көрсетуді имитациялайтын қайырымдылықтар немесе қызмет; белгілі тұлғалардың мақұлдауымен немесе қатысуымен жүзеге асырылатын сайттың қызметі және т.б. түсініледі. Ерекшелік-спорттық жабдықтар (спорттық атуға арналған садақтар, пейнтбол маркерлері және т.б.);
  • криптовалюталарды (биржалар, әмияндар және т.б. сервистер), виртуалды валюталардың және өзге де ақша суррогаттарының басқа да аналогтарын сатып алу, айырбастау және сату; криптовалюталардың жаңа бірліктерінің белгіленген санын инвесторларға сату түрінде инвестициялар тарту (ICO және оның түрлері);
  • өз қатысушыларына тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің немесе тұтыну құнын көтеретін өзге де тауарлардың нақты берілуін болдырмайтын қызметті жүзеге асыруға мүмкіндік беретін аукциондар немесе сауда жүйелері, бұл ретте барлық қатысушылар ұтып алғанына немесе алмағанына қарамастан төлеуге тиіс;
  • қоғамдық мүдделерге, адамгершілік, этика және мораль принциптеріне қайшы келетін тауарлар/жұмыстар/қызметтер (мысалы: адам ағзалары мен қалдықтары);
  • тұтыну құны жоқ тауарлар/жұмыстар/көрсетілетін қызметтер; жарамдылық мерзімі өткен тауарларды/жұмыстарды/көрсетілетін қызметтерді қоса алғанда, пайдалануға жарамсыз тауарлар/жұмыстар/көрсетілетін қызметтер;
  • құл саудасы және адам саудасы;
  • химиялық қаруды жою процесінде пайда болатын қалдықтар;
  • БҰҰ елдері мен Қазақстан Республикасы музей қорының құрамына енгізілген музей заттары мен музей коллекциялары;
  • кірісті төлеу тартылған ақша қаражатының көлемімен салыстырылатын көлемде тартылған ақша қаражатын пайдалануға байланысты инвестициялық және (немесе) өзге де заңды кәсіпкерлік қызмет болмаған кезде өзге жеке тұлғалардың тартылған ақшалай қаражаты есебінен жүзеге асырылатын ірі мөлшерде жеке тұлғалардың ақшалай қаражатын тарту жөніндегі қызмет (инвестициялық және қаржылық «пирамидалар»);
  • Қолданылатын талаптарға сәйкес тыйым салынған өзге де ТЖҚ.
 39. Кәсіпорынның инфрақұрылымына (Онлайн сервисіне) қойылатын талаптар:

  • Онлайн сервис, пайдаланушы қолданбасы және Кәсіпорынның клиентпен/пайдаланушымен өзара іс-қимылының өзге де интерфейстері (бұдан әрі - Өзара іс-қимыл интерфейстері) пайдаланушы үшін көрсетілетін мақсатқа сәйкес жұмыс істеуі тиіс.
  • Өзара әрекеттесу интерфейстерінде статикалық IP мекенжайы болуы керек (OneVision жүйесінің операторының қосымша сұрауы бойынша растау хаты). Өзара әрекеттесу интерфейстері ақылы хостингте (Virtual, VPS, VDS), Кәсіпорынға тиесілі немесе жалға берілетін деректер орталығында (collocation) немесе Кәсіпорынның жалға алынған алаңдағы нақты орналасқан жеріндегі сервер бөлмесінде орналасуы мүмкін.
  • Өзара іс-қимыл Интерфейстерінде жыныстық, есірткілік, саяси, ұлтшылдық сипаттағы графикалық, мәтіндік ақпаратты (оның ішінде жасырын) орналастыруға, сондай-ақ өзара іс-қимыл Интерфейстерінде осы ақпаратқа сілтемелерді орналастыруға тыйым салынады.
  • Тауарларды беру пункттері бар Кәсіпорын үшін сайтта олардың орналасқан жері туралы ақпарат (нақты мекенжайы, жол жүру сызбасы және т.б.) орналастырылуы тиіс.
  • Өзара іс-қимыл Интерфейстерінде заңды тұлға туралы ақпарат (пошталық мекенжайы, БСН/ЖСН/СТН және т.б., клиенттермен қарым-қатынас жасауға жауапты Кәсіпорын қызметкерлерінің байланыс деректері) орналастырылуы тиіс.
  • Өзара іс-қимыл Интерфейстерінде реттеуші заңнаманың талаптарына сәйкес Кәсіпорын мен клиенттер арасында мәміле жасау үшін қажетті құжаттар (жария оферта, құпиялылық саясаты, ақшалай қаражатты қабылдау және қайтару тәсілдері және өзге де құжаттар) орналастырылуға тиіс. Бұл ретте жария офертада оның соңғы бекітілген және орналастырылған күні көрсетілуі тиіс.
  • Өзара іс-қимыл Интерфейстерінде сатылатын өнімге (қызметке) лицензиялар, өндірушіден немесе мемлекеттік органдардан берілген рұқсаттар туралы ақпарат (мәтіндік, графикалық) орналастырылуға тиіс, бұл кімге, кіммен, қандай мерзімге, қандай қызмет түріне немесе қандай ТЖҚ-ға берілген құжаттарды (лицензияланатын қызмет үшін) біржақты анықтауға мүмкіндік береді.
  • Өзара іс-қимыл Интерфейстерінде пластикалық картаны пайдалана отырып, төлемдердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі Кәсіпорын орындайтын шаралар туралы ақпарат, пластикалық картаны пайдалана отырып төлемдерді жүргізу жөніндегі нұсқаулық, төлемдерді, тауарларды қайтару ережелері және реттеуші заңнаманың талаптарына сәйкес даулы жағдайларды шешу орналастырылуға тиіс.
  • Өзара әрекеттесу Интерфейстерінде жұмыс істемейтін беттер болмауы керек (HTTP 301,302,401,403,404,502 сәйкестік кодтарына сәйкес келеді); өтпелі бағыт өзара әрекеттесу Интерфейстерінің бизнес логикасына сәйкес келмейтін сілтемелер болмауы керек; өтпелі бағыт өзара әрекеттесу Интерфейстерінде мәлімделгенге сәйкес келмейтін сілтемелер болмауы керек; басқа сайттарға қайта бағыттайтын беттер/сілтемелер болмауы керек (қайта бағыттауды нақты көрсетпестен).
  • Кәсіпорын мен OneVision жүйесінің операторы арасында 3D Secure қолдауымен төлем механизмі және ақшаны қайтару механизмі анықталып, тексерілуі керек.
  • Өтінімде көрсетілген ТЖҚ-ның мәлімделген санаттары Кәсіпорындар өзара іс-қимыл Интерфейстеріндегі ТЖҚ санаттарына сәйкес келуі тиіс.
  • Өзара әрекеттесу интерфейстері қолданылу мерзімі жарамды кемінде SSL123 сертификат түрімен қорғалған HTTPS қосылымын қолдауы керек.
  • Егер өзара әрекеттесу Интерфейстерінде жеке кабинет іске асырылса, онда:
   • пайдаланушының аутентификация процесі HTTPS арқылы қорғалуы керек;
   • жаңа пайдаланушыны тіркеу процесі HTTPS және роботтардың құпиясөздерді таңдауынан қорғалуы керек;
   • тапсырысты ресімдеу (байланыс деректерін енгізу, жеткізуді таңдау және т.б.) HTTPS және роботтардың құпиясөзді таңдауынан қорғалуы тиіс.
  • Егер өзара әрекеттесу Интерфейстерінде жеке кабинет болмаса, онда:
   • тапсырысты ресімдеу (байланыс деректерін енгізу, жеткізуді таңдау және т.б.) HTTPS Және роботтардың құпиясөзді таңдауынан қорғалуы тиіс.
   • Өзара әрекеттесу интерфейстерінің басқару тақтасы (әкімші тақтасы), егер бар болса, HTTPS және роботтардың құпиясөздерді таңдауынан қорғалған болуы керек.
  • Өзара әрекеттесу Интерфейстерінде ТЖҚ сипаттамасы мен бағасы көрсетілуі тиіс.
  • Өзара әрекеттесу Интерфейстерінде көрсетілген ТЖҚ сипаттамасы мен бағасы, оның ішінде Кәсіпорынның OneVision жүйесіне деректерді беруі шеңберінде жеткізілетін ТЖҚ-ның өзекті сипаттамасы мен бағасына сәйкес келуі тиіс.
  • Өзара іс-қимыл интерфейстері ТЖҚ жеткізу шарттары туралы, оның ішінде ТЖҚ қайтару туралы өзекті ақпаратты, сондай-ақ OneVision жүйесінің операторы орналастыру үшін берілген операцияларды жүргізу шарттары туралы ақпаратты қамтуы тиіс.

Арнайы шарттар

Банктің және реттеуші заңнаманың шарттарына байланысты Жалпы шарттарды толықтыру үшін Арнайы шарттар айқындалған.

Шарт тармағы Жалпы шарт Толықтыру
2 OneVision жүйесінің операторы ұсынатын төлем қызметтерінің атауы - клиент электрондық нысанда бастамашылық жасаған төлемдерді өңдеу және қажетті ақпаратты банкке, банк операциясының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға осы төлемдер бойынша төлемді және (немесе) аударымды жүзеге асыру не ақша қабылдау үшін беру жөніндегі қызметтер
Төлем қызметтерін көрсету мерзімі Жеке, Өтінімде көрсетілген шарттарға байланысты.
3 Шарт валютасы Барлық есеп айырысулар мен төлемдерді Тараптар Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында – теңгемен жүзеге асырады
4 Төлем ұйымы ретінде OneVision жүйесі операторының есептік тіркеу нөмірі 04.08.2021 жылғы № 02-21-099
3 Реттеуші заңнама Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы
6 ҚҚС «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)» Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 120-VI Кодексінің 394, 397 баптарына сәйкес OneVision жүйесінің операторы ҚҚС төлеуші болып табылмайды.
3 Шарттың құрамдас бөліктерін құрайтын құжаттар Шарт, KYC сауалнамасы, Өтінім, Жауапты сақтау шарттары, Орындалған жұмыстар (көрсетілген қызметтер) актісінің нысаны, OneVision жүйесі операторының талаптарына сәйкес өзге де құжаттар
12 Интеграция құжаттамасы OneVision жүйесі операторының қызметкерлері ұсынады
Кәсіпорынның OneVision жүйесінің операторы алдындағы міндеті. Құжаттарды ұсыну мерзімі OneVision жүйесі операторының талабы бойынша 2 (екі) жұмыс күні ішінде тауарларды/жұмыстарды/қызметтерді жеткізу бойынша міндеттемелердің орындалуын растайтын құжаттарды ұсыну
19 Шартты бұзу мерзімі Шарттың Жалпы талаптарына сәйкес
22 Осы құжаттарды сақтау мерзімі Шарт бұзылған күннен бастап 5 (бес) жыл
35 Сот сатысы Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты
36 OneVision жүйесі операторының деректемелері
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік «OneVision» БСН 210240024671

«OneVision» ЖШС транзиттік шоты ЖСК KZ838562870116345539 «Банк ЦентрКредит» АҚ БСК KCJBKZKX

«OneVision» ЖШС транзиттік шоты ЖСК KZ10601A861004972231 «Қазақстан Халық Банкі» АҚ БСК: HSBKKZKX

«OneVision» ЖШС транзиттік шоты ЖСК KZ80563041CN01307256 "ҚАЗПОШТА" АҚ БСК KPSTKZKA

«OneVision» ЖШС-ның транзиттік шоты ЖСК KZ36563041CN01382641 "ҚАЗПОШТА" АҚ БСК KPSTKZKA

Заңды мекенжайы: 050040, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, Байзақов к-сі, 280